Odpovědný obchod s nerostnými surovinami pocházejícími z vysoce rizikových oblastí nebo oblastí postižených konfliktem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2017/821 o povinnostech dovozců cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem nebo vysoce rizikových oblastí

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Cílem tohoto nařízení EU je:

KLÍČOVÉ BODY

V politicky nestabilních oblastech může být obchod s nerostnými surovinami, jako jsou cín, wolfram, tantal a zlato, využit k financování ozbrojených skupin, vést k nucené práci a dalšímu porušování lidských práv, podporovat korupci a praní peněz.

Tyto takzvané konfliktní minerály jsou pak využívány v běžných výrobcích, jako jsou mobilní telefony a automobily, nebo ve špercích.

Náležitá péče

Termín náležitá péče znamená jednat s přiměřenou péčí a vyšetřit problém před učiněním rozhodnutí. Jedná se o soustavný, proaktivní a reaktivní proces, během něhož společnosti zavádějí systémy a postupy, kterými určují a řídí rizika ve svém dodavatelském řetězci a podávají o nich zprávy.

Pro společnosti to ve vztahu k nerostným surovinám, kterými se toto nařízení zabývá, znamená, že u nakupovaných materiálů musí zkontrolovat, zda byly získány zodpovědně, a že tudíž nepřispívají ke konfliktu nebo jiným souvisejícím nelegálním činnostem.

Společnosti, které vykonávají náležitou péči, nejprve ověří, jak riskantní je získávání materiálů z nestabilní oblasti nebo oblasti zasažené konfliktem. Zhodnotí, jak je pravděpodobné, že by tyto suroviny mohly financovat konflikt, vést k nucené práci nebo k jiným rizikům stanoveným v nařízení. Kontrolou svých dodavatelských řetězců mohou zajistit zodpovědné řízení těchto rizik.

Nařízení navazuje na Pokyny OECD pro náležitou péči z roku 2011, které stanoví mezinárodní srovnávací kritéria pro náležitou péči v dodavatelských řetězcích, a na společné sdělení „Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí: Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“ z roku 2014.

Podle tohoto nařízení musí unijní dovozci nerostných surovin:

Příslušné orgány zemí EU musí provádět kontroly s cílem zajistit, že unijní dovozci nerostných surovin a kovů dodržují své závazky v oblasti náležité péči.

Systémy náležité péče v dodavatelském řetězci

Vlády, průmyslová sdružení a skupiny zainteresovaných organizací s již zavedenými systémy náležité péče mohou zažádat o uznání těchto systémů Evropskou komisí ve smyslu tohoto nařízení.

Komise musí vytvořit registr uznaných systémů náležité péče v dopravním řetězci, který bude veřejně přístupný na internetu, a seznam celosvětových zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací.

Pokyny

Po konzultaci s Evropskou službou pro vnější činnost a organizací OECD Komise vypracuje příručku pro podniky s informacemi týkajícími se určení oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí.

Přezkum

Do 1. ledna 2023 a následně každé tři roky musí Komise přezkoumat fungování a účinnost nového systému a jeho dopad a navrhnout nová opatření s cílem zajistit pokračování zodpovědného celosvětového dodavatelského řetězce nerostných surovin.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Unijní dovozci budou muset plnit povinnosti stanovené v tomto nařízení ode dne 1. ledna 2021, ale Evropská komise vybízí všechny společnosti, na které se toto nařízení vztahuje, aby začaly provádět náležitou péči před tímto datem.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Subjekty zabývající se tavením a rafinací: jednotlivci nebo podniky, které vykonávají těžební metalurgii zahrnující zpracovatelské postupy, jejichž cílem je z nerostné suroviny vyprodukovat kov.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1–20)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí: Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU (JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Iniciativa v oblasti surovin: uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě (KOM(2008) 699 v konečném znění, 4.11.2008)

Poslední aktualizace 07.12.2017