Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je více zpřístupnit webové stránky a mobilní aplikace veřejného sektoru a harmonizovat měnící se normy v rámci EU a zmenšit tak překážky pro subjekty zabývající se vývojem produktů a služeb souvisejících s přístupností.

To umožní občanům EU, zejména občanům se zdravotním postižením, získat lepší přístup k veřejným službám, což je základní princip Digitální agendy pro Evropu a Akčního plánu EU pro eGovernment na období 2016–2020.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí zajistit, aby webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru byly „přístupnější“, zejména pro osoby se zdravotním postižením, a to tím, že je učiní „vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními“. Norma přístupnosti bude stanovena v harmonizované evropské normě. V případě absence harmonizované normy by příslušnou normou přístupnosti, doplněnou o technické specifikace pro mobilní aplikace, měla být evropská norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Subjekty veřejného sektoru musí pravidelně poskytovat podrobné, komplexní a jasné prohlášení o tom, jak jejich webové stránky a mobilní aplikace dodržují tuto směrnici, včetně:

Země EU musí též:

Země EU mohou mít nebo uzákonit právní předpisy, které jsou přísnější než minimální požadavky této směrnice.

Výjimky

Tato směrnice se nevztahuje na veřejnoprávní vysílací subjekty či nevládní organizace, které neposkytují služby, jež jsou zásadní pro veřejnost nebo zejména pro osoby se zdravotním postižením. Kromě toho se nevztahuje na následující obsahové prvky:

Země EU mohou vyloučit webové stránky a mobilní aplikace škol, mateřských škol nebo jeslí s výjimkou obsahu, jenž se vztahuje k základním správním službám on-line.

Sledování

Země EU musí sledovat plnění pomocí metodiky, kterou přijme Komise do 23. prosince 2018. Metodika by měla zahrnovat:

Podávání zpráv

Do 23. prosince 2021 a poté každé tři roky předloží země EU Komisi zprávu, v níž budou představeny výsledky sledování a informace o uplatnění postupu prosazování práva. První zpráva bude též zahrnovat:

Obsah všech zpráv bude zveřejněn v přístupném formátu. Komise provede do 23. června 2022 přezkum uplatňování směrnice.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se ode dne 22. prosince 2016. Země EU ji musejí provést do vnitrostátního práva do dne 23. září 2018. Budou tato opatření uplatňovat takto:

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1–15)

Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy (COM(2016) 179 final, 19.4.2016)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (2010–2020): Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu pro osoby se zdravotním postižením (KOM(2010) 636 v konečném znění, 15.11.2010)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Digitální program pro Evropu (KOM(2010) 245 v konečném znění/2, 26.8.2010)

Poslední aktualizace 18.01.2018