Vypracování statistiky EU pro trvalé kultury

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1337/2011 o evropské statistice trvalých kultur

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí pravidla pro vypracování evropské statistiky o trvalých kulturách*. Příkladem může být réva vinná, olivy a ovoce pěstované na stromech či keřích.

Nařízením se zrušuje nařízení (EHS) č. 357/79 o statistických zjišťováních vinic a směrnice 2001/109/ES o statistických zjišťováních týkajících se produkčního potenciálu ovocných stromů – produkce a tržní podmínky v obou těchto odvětvích se od vstupu těchto aktů v platnost značně změnily.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení stanoví pravidla pro vypracování statistik ohledně těchto trvalých kultur:

Země EU se mohou rozhodnout, že budou shromažďovat statistiky o jabloních, hrušních, broskvoních a révě vinné určené k produkci stolních hroznů, jejichž plody jsou určeny k průmyslovému zpracování.

Statistiky o trvalých kulturách musí vypovídat nejméně o 95 % celkové osázené plochy, jejíž produkce je kompletně nebo převážně určena pro trh s uvedenou trvalou kulturou, v každé zemi EU.

Země EU mohou vyloučit zemědělské podniky, jejichž plocha jednotlivých trvalých kultur je menší než prahová hodnota 0,2 hektaru (ha) a jejichž produkce je výhradně nebo převážně určena pro trh v každé zemi EU. Jestliže plocha, již tyto zemědělské podniky obhospodařují, představuje méně než 5 % celkové osázené plochy jednotlivé kultury, mohou členské státy prahovou hodnotu zvýšit – pokud to ovšem nepovede k vyloučení většího množství než dodatečných 5 % celkové osázené plochy té dané kultury.

Země EU, jejichž minimální osázená plocha činí pro každou jednotlivou kulturu 1 000 ha, vypracují během roku 2012 a následně každých pět let údaje uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Země, jejichž minimální osázená plocha činí v případě révy vinné pro jiné účely 500 ha, vypracují v roce 2015 a následně každých pět let údaje podle přílohy II tohoto nařízení.

Pokud země EU provádějí výběrová zjišťování za účelem získání údajů o trvalých kulturách, měly by zajistit, aby variační koeficient údajů nepřekročil na vnitrostátní úrovni 3 % u osázené plochy každé jednotlivé kultury.

Statistiky o révě vinné určené k jiným účelům (než k produkci stolních hroznů) se předkládají na základě údajů dostupných v registru vinic.

Údaje o trvalých kulturách kromě révy vinné pro jiné účely musí být členěny podle územních jednotek NUTS* 1, s výjimkou případů, kdy nařízení stanoví méně podrobné členění. Údaje týkající se révy vinné pro jiné účely musí být členěny podle územních jednotek NUTS 2.

Veškeré údaje by měly být zaslány Evropské komisi (Eurostatu) do 30. září roku následujícího po referenčním období.

Komise (Evropská komise) přezkoumá provádění tohoto právního předpisu do konce prosince 2018 a následně každých pět let.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2012. Některé země EU – jejichž národní statistické systémy vyžadovaly rozsáhlé úpravy – mohly získat výjimku z uplatňování tohoto nařízení do 31. prosince 2012, a i nadále by tak uplatňovaly směrnici 2001/109/ES.

KLÍČOVÉ POJMY

Trvalá kultura: kultura nepěstovaná systémem střídání plodin, která je na dané půdě pěstována delší dobu a jejíž produkce se sklízí několik let, jiná než trvalý travní porost.
NUTS: klasifikace územních jednotek. NUTS 1 = velké sociálně ekonomické regiony, např. německé spolkové země (Länder), belgické regiony, polské regiony, rumunské makroregiony; NUTS 2 = základní regiony pro provádění regionálních politik, např. belgické provincie, dánské regiony, české regiony (kraje).

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7–20)

Následné změny nařízení (EU) č. 1337/2011 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 20.03.2018