Uprchlíci a osoby bez státní příslušnosti – společné normy pro získání tohoto postavení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/95/EU – společné normy pro získání postavení a pro mezinárodní ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je:

Tímto způsobem usiluje o omezení pohybu dotčených lidí mezi zeměmi EU z důvodu rozdílů v právních předpisech.

Touto směrnicí se přepracovává a nahrazuje směrnice 2004/83/ES, aby byla zajištěna soudržnost s judikaturou* Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.

KLÍČOVÉ BODY

Účel a definice

Posouzení žádostí

Podmínky pro získání postavení uprchlíka

Podmínky pro získání doplňkové ochrany

„Vážná újma“, jejíž hrozbě by státní příslušník ze země mimo EU mohl být vystaven, pokud by se navrátil do své země původu nebo (v případě osob bez státní příslušnosti) do země svého bývalého pobytu, zahrnuje:

Ztráta nebo vyloučení ze statusu uprchlíka nebo doplňkové ochrany

Směrnice uvádí:

Obsah mezinárodní ochrany

Obsah postavení osoby, která má nárok na doplňkovou ochranu, je přiblížen obsahu postavení uprchlíka, což do značné míry odstraňuje možnost zemí EU omezit přístup k určitým právům pouze na uprchlíky.

Mezinárodní ochrana, kterou udělí hostitelská země EU, zahrnuje následující práva.

Země, které spadají mimo působnost této směrnice

Irsko a Spojené království se rozhodly nepřijmout směrnici, jak jim umožňuje protokol č. 21 připojený k Lisabonské smlouvě. Jsou proto nadále vázány směrnicí 2004/83/ES.

Dánsko není vázáno ani touto, ani předchozí směrnicí kvůli protokolu č. 22 o postavení Dánska připojenému k Lisabonské smlouvě.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnicí 2011/95/EU se reviduje a nahrazuje směrnice 2004/83/ES. Většina článků směrnice 2011/95/EU týkající se aspektů, na které se nevztahuje směrnice 2004/83/ES, je v platnosti ode dne 22. prosince 2013. Nová pravidla obsažená ve směrnici 2011/95/EU měla být provedena do práva zemí EU do 21. prosince 2013.

KONTEXT

Tato směrnice, známá jako „kvalifikační směrnice“, je jedním z hlavních nástrojů v rámci společného evropského azylového systému, který tvoří společně se směrnicí o azylovém řízení, směrnicí o podmínkách přijímání, dublinským nařízením a nařízením o Eurodacu. Důležité je také posílení finanční solidarity prostřednictvím nařízení, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond. V roce 2016 přijala Evropská komise sdělení, čímž zahájila proces reformy společného evropského azylového systému.

KLÍČOVÉ POJMY

Doplňková ochrana: mezinárodní ochrana pro osoby žádající o azyl, které nesplňují podmínky pro přiznání postavení uprchlíků. Podle této směrnice se jedná o osoby, které by byly vystaveny reálné hrozbě, že utrpí „vážnou újmu“ (definovanou v textu), pokud by byly navráceny do země původu.
Judikatura: právo vytvořené na základě starších právních věcí.
Navracení: jednání spočívající v nucení uprchlíků nebo žadatelů o azyl (osoba, jejíž nárok na postavení uprchlíka dosud nebyl určen) k návratu do země, ve které budou pravděpodobně čelit pronásledování.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9–26)

Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti (COM(2016) 197 final, 6.4.2016)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168–194)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60–95)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96–116)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31–59)

Postupné změny nařízení (EU) č. 604/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1–30)

Poslední aktualizace 29.01.2018