Vypracovávání statistiky pesticidů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1185/2009 – statistika pesticidů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Předmětem statistik jsou:

Shromažďování, předávání a zpracování údajů

Země EU musí shromažďovat údaje nezbytné pro specifikaci znaků uvedených v příloze I každoročně a údaje nezbytné pro specifikaci znaků uvedených v příloze II každých pět let prostřednictvím:

Potom musí předat výsledky Evropské komisi (Eurostatu) podle harmonogramu a v periodicitě uvedených v přílohách nařízení. Údaje musí předložit podle klasifikace uvedené v příloze Annex III a v technickém formátu, který je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1264/2014.

Jakékoli důvěrné údaje musí vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) používat výlučně pro statistické účely v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 o vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

Hodnocení kvality

Země EU musí Komisi (Eurostatu) předkládat zprávy o kvalitě předávaných údajů. Kvalitu údajů bude posuzovat i Komise (Eurostat).

Prováděcí opatření a výbor

Toto nařízení dává Komisi pravomoc přijímat další právní předpisy pro účely provádění. Komise pravidelně přijímá seznam účinných látek, které mají být sledovány, a jejich klasifikaci do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III tohoto nařízení. Komisi pomáhá a radí Výbor pro evropský statistický systém, který je tvořen vnitrostátními odborníky.

Zpráva

Každých pět let předkládá Komise zprávu o provádění nařízení Evropskému parlamentu a Radě. Kromě hodnocení kvality předávaných údajů bude zpráva přezkoumávat metody shromažďování údajů, zatížení podnikatelských subjektů, zemědělských podniků a vnitrostátních správních orgánů a užitečnost těchto statistických údajů v souvislosti s cíli nařízení. První zprávu Komise zveřejnila v roce 2017.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 30. prosince 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů (Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1–22)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1185/2009 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1264/2014 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 408/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů (Úř. věst. L 341, 27.11.2014, s. 6–8)

Nařízení Komise (EU) č. 656/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o definice a seznam účinných látek (Úř. věst. L 180, 8.7.2011, s. 3–38)

Nařízení Komise (EU) č. 408/2011 ze dne 27. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů (Úř. věst. L 108, 28.4.2011, s. 21–22)

Viz konsolidované znění.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů (COM(2017) 109 final, 3.3.2017)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71–86)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1–50)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164–173)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 27.11.2017