Statistika – hospodářská zvířata a maso v rámci společné zemědělské politiky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1165/2008 – statistika chovu hospodářských zvířat a produkce masa

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení pojednává o statistice týkající se:

Vztahuje se též na tvorbu prognóz produkce hovězího, telecího, vepřového, skopového a kozího masa.

Statistika chovu hospodářských zvířat

Předmět statistiky a kategorie

Země EU musí vypracovávat statistiky počtu skotu, prasat, ovcí a koz v zemědělských podnicích na svém území. Ty, které provádějí výběrová šetření, musí zahrnout dostatečné množství zemědělských podniků, aby tato šetření pokrývala nejméně 95 % veškeré populace, jak byla stanovena při posledním statistickém zjišťování o struktuře zemědělských podniků. Kategorie, pro které se vypracovávají statistiky chovu hospodářských zvířat, jsou stanoveny v příloze II nařízení.

Četnost a referenční období

Statistika chovu ovcí a koz se vypracovává jednou ročně, zatímco statistika chovu skotu a prasat dvakrát ročně. Výjimku představují země, kde populace určitého druhu zvířat nedosahuje dané prahové hodnoty, kde se nevypracovává statistika chovu ovcí a koz a kde se statistika vypracovává pouze jednou ročně u chovu skotu a prasat.

Přesnost

Země EU, které provádějí výběrová šetření, musí zajistit, aby výsledky jejich vnitrostátních zjišťování dosažené metodou extrapolace splňovaly požadavky na přesnost stanovené v příloze III nařízení.

Pokud země používají administrativní zdroj, musí informovat Evropskou komisi (Eurostat) o své metodice a kvalitě údajů.

Při používání jiných zdrojů než zjišťování musí získané informace dosahovat alespoň takové kvality jako informace získané ze statistických zjišťování.

Lhůty pro předání údajů

Nařízení stanoví lhůty, ve kterých země EU musí předat předběžné a definitivní statistické údaje o chovu hospodářských zvířat Komisi.

Regionální statistiky

Statistiky vypracovávané k měsíci listopadu/prosinci musí být členěny podle územních jednotek NUTS 1 a NUTS 2 definovaných v nařízení (ES) č. 1059/2003 a v případě Německa a Spojeného království (1) pouze podle územních jednotek NUTS 1. Pokud tyto územní jednotky sečtené dohromady představují nejvýše 5 % celostátní populace daných zvířat, jsou tyto statistiky nepovinné pro územní jednotky s méně než:

Statistiky porážek

Předmět statistiky a kategorie

Každá země EU musí vypracovávat statistiky týkající se počtu a hmotnosti jatečně upravených těl skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže poražených na jatkách na svém území, jejichž maso je považováno za vhodné k lidské spotřebě. Musí předkládat rovněž odhady porážek uskutečněných mimo jatka, aby statistiky zahrnovaly veškerý skot, prasata, ovce a kozy poražené na jeho území. Kategorie, pro které se vypracovávají statistiky, jsou vyjmenovány v příloze IV nařízení.

Četnost a předávání

Statistika porážek na jatkách se musí vypracovávat jednou měsíčně a do 60 dnů musí být předána Eurostatu.

Prognózy produkce masa

Předmět statistiky

Země EU musí používat statistiky chovu hospodářských zvířat a porážek a další dostupné informace k vyhotovení prognóz o své nabídce skotu, prasat, ovcí a koz. Tato nabídka musí být vyjádřena jako hrubá tuzemská produkce, která odpovídá počtu poraženého skotu, prasat, ovcí a koz včetně salda obchodu s živými zvířaty těchto druhů uvnitř EU a se třetími zeměmi. Prognózy se vypracovávají pro kategorie vyjmenované v příloze V nařízení.

Četnost, referenční období a lhůty pro předání údajů

Nařízení stanoví četnost, referenční období, na která se vztahují prognózy podle druhu zvířat, a lhůty, ve kterých musí země EU předat prognózy produkce masa Eurostatu.

Obecná pravidla

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Skot: domácí zvířata druhů tur domácí (Bos taurus) a buvol domácí (Bubalus bubalis), včetně kříženců jako například Beefalo.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 1–13)

Následné změny nařízení (ES) č. 1165/2008 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1–41)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 15.01.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).