Využívání on-line obsahu bez hranic

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2017/1128 – přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v celé EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Cílem je zajistit, aby mohli mít účastníci, kteří využívají ve své vlastní zemi EU on-line služby poskytující obsah, jako jsou filmy, sportovní události, e-knihy, videohry a hudba, k těmto službám přístup, i když dočasně přebývají v jiných zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Poskytovatel on-line služeb poskytujících obsah musí umožnit účastníkům dočasně pobývajícím v jiné zemi EU přístup ke svým placeným službám stejným způsobem jako v zemi jejich bydliště. Těmito službami mohou být video-on-demand (jako např. Netflix, HBO, Amazon Prime, Mubi nebo Chili TV), on-line televize (jako např. Viaplay od společnosti Viasat, Now TV od společnosti Sky nebo Voyo), streaming hudby (jako např. Spotify, Deezer nebo Google Music) nebo on-line tržiště s hrami (jako Steam nebo Origin). Obsah dostupný v jiných zemích EU by měl být:

Není stanovena žádná povinnost poskytovat podobnou kvalitu, ledaže tak zní dohoda s účastníkem, ale kvalita nesmí být záměrně snížena a účastník musí být informován o kvalitě poskytování před poskytnutím služby.

K jakékoliv službě poskytované v jiné zemi EU bude přistupováno, jako by byla poskytována pouze v účastníkově domovské zemi EU.

Na konci platnosti smlouvy a při jejím prodloužení musí poskytovatel přiměřeně a účinně ověřit zemi bydliště účastníka v EU za použití nejvýše dvou z následujících zdrojů informací:

Poskytovatel nemusí zpřístupnit své služby v jiné zemi EU, pokud účastník neposkytne informace, které by umožnily ověřit zemi jeho bydliště. Zpracování osobních údajů musí být přiměřené k dosažení svého cíle a v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES.

Držitelé práv mohou povolit použití svého obsahu bez ověření země bydliště v rámci EU a mohou toto povolení odejmout, pokud o tom poskytovatele s přiměřeným časovým předstihem uvědomí. Smlouva mezi držitelem práv a poskytovatelem nesmí omezovat právo na odstoupení. Jakékoliv smluvní pravidlo mezi účastníkem, poskytovatelem nebo držitelem práv, které je v rozporu s tímto nařízením, je nevymahatelné.

V případě poskytování bezplatných služeb může poskytovatel povolit přístup a použití účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v některé zemi EU, pokud je jejich země bydliště v rámci EU ověřena v souladu s nařízením.

Evropská komise předloží do dne 2. dubna 2021 zprávu o fungování nařízení společně s veškerými legislativními návrhy s ohledem na právní, technologický a hospodářský vývoj. Součástí této zprávy bude popis, jak funguje ověřování a zda je nutný přezkum, přičemž zvláštní pozornost bude věnována dopadu na malé podniky a ochraně osobních údajů.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení se použije ode dne 1. dubna 2018.

KONTEXT

Možnost přístupu k on-line službám poskytujícím obsah při cestování přichází krátce poté, co spotřebitelé v EU začali využívat nových pravidel roamingu pro mobilní telefony, která jsou součástí strategie EU pro jednotný digitální trh. Ode dne 15. června 2017 platí lidé, kteří pravidelně cestují, za mobilní internet domácí ceny, a to bez ohledu na to, kam v rámci EU cestují.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 1–11)

Následné změny nařízení (EU) 2017/1128 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (COM(2015) 192 final, 6.5.2015)

Poslední aktualizace 07.02.2018