Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii

CO JE CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

Jak je patrné z názvu Hlavy II, cílem smlouvy o Euratomu je „podporovat vývoj v oblasti jaderné energie“.

Cílem v rámci společného trhu v oblasti jaderné energie je zejména:

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Smlouva je striktně omezena na civilní (nevojenské) způsoby využití jaderné energie.

Struktura smlouvy

Hlava I stanovuje 8 úkolů svěřených Euratomu, zatímco Hlava II podrobněji stanovuje konkrétní pravidla:

Hlavy III a IV se týkají institucí a financování:

Pátá a šestá hlava obsahují obecná pravidla a pravidla týkající se počátečního období (zakládání orgánů, první prováděcí pravidla a přechodná pravidla).

Smlouva zahrnuje také pět příloh, které se týkají:

ODKDY TATO SMLOUVA PLATÍ?

Smlouva byla podepsána 25. března 1957 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1958.

KONTEXT

Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (ESAE, známější pod názvem „Euratom“) byla podepsána v Římě v roce 1957, společně se smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství (EHS), a to šesticí zakládajících zemi Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Smlouvy o EHS a ESAE jsou někdy nazývány jako „Římské smlouvy“, zatímco „Římskou smlouvou“ se rozumí smlouva o EHS.

Na rozdíl od smlouvy o EHS nebyly ve smlouvě o Euratomu provedeny žádné významné změny a stále zůstává v platnosti. Euratom se zejména nesloučil s Evropskou unií, zachovává si proto samostatnou právní subjektivitu, ačkoli jej tvoří stejné členské země.

Společně se Smlouvou o Evropské unii (SEU)Smlouvou o fungování EU (SFEU) je Smlouva o Euratomu součástí primárního práva EU jako jedna z jeho aktivních smluv.

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii ze dne 25. března 1957 – konsolidované znění (Úř. věst. C 203, 7.6.2016, s. 1–112)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 25. března 1957 (nezveřejněná v Úředním věstníku)

Slučovací smlouva ze dne 8. dubna 1965 (Úř. věst. 152, 13.7.1967, s. 2–17 (DE, FR, IT, NL))

Maastrichtská smlouva ze dne 7. února 1992 (Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Lisabonská smlouva ze dne 13. prosince 2007 (Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 1–271)

Poslední aktualizace 25.05.2018