Jednotná železniční síť pro Evropu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice 2012/34/EU má za cíl objasnit právní předpisy, které se použijí na odvětví železniční dopravy v EU za účelem:

Směrnice spojuje a ruší tři směrnice z „prvního železničního balíčku“. Jedná se o tyto směrnice:

Směrnice (EU) 2016/2370 mění směrnici (EU) 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujícíchsprávu a řízení železniční infrastruktury.

KLÍČOVÉ BODY

Zvýšení kvality prostřednictvím hospodářské soutěže

Směrnice 2012/34/EU:

Provozovatelé infrastruktury *

Vnitrostátní osobní doprava

Pozměňující směrnice (EU) 2016/2370 zajišťuje, aby všechny železniční podniky měly rovnocenný přístup k tratím a stanicím. Země EU však mohou omezit právo přístupu ke službám osobní dopravy mezi danou výchozí stanicí a danou cílovou stanicí, pokud se na tutéž trasu vztahuje jedna nebo více smluv na veřejné služby. To platí také v případě, že se jedna nebo více smluv na veřejné služby vztahuje na přepravu na alternativní trase, pokud by toto právo ohrozilo hospodářskou vyváženost příslušné smlouvy nebo smluv.

Regulační kontrola

Financování železnic

Příslušné orgány veřejné správy musí připravit dlouhodobější investiční strategie, aby poskytly větší stabilitu správcům infrastruktury při rozhodování o investicích a plánování prací a větší jistotu investorům s cílem motivovat podniky, aby investovaly do modernizace infrastruktury. Tyto strategie by měly zahrnout období nejméně pěti let a mohly by být prodlouženy.

Přijetí prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci

Evropská komise přijala řadu prováděcích aktů, které doplňují směrnici 2012/34/EU a týkají se následujících oblastí.

V roce 2017 přijala Komise rozhodnutí v přenesené pravomoci (EU) 2017/2075, které nahradilo přílohu VII směrnice 2012/34/EU. Ta se týká časového rozvrhu procesu přidělování kapacity infrastruktury.

Pandemie COVID-19

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Provozovatel infrastruktury: každý subjekt nebo podnik pověřený zejména provozem, správou a udržováním železniční infrastruktury na železniční síti, jakož i účastí na jejím rozvoji, jak určí země EU v rámci své obecné politiky o rozvoji a financování infrastruktury.
Hlavní funkce: rozhodování ohledně:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32–77)

Postupné změny směrnice 2012/34/EU byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 333, 12.10.2020, s. 1–5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (Úř. věst. L 294, 21.11.2018, s. 5–14)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou (Úř. věst. L 307, 23.11.2017, s. 1–13)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne 4. září 2017, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 69–73)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/545 ze dne 7. dubna 2016 o postupech a kritériích týkajících se rámcových dohod pro přidělování kapacity železniční infrastruktury (Úř. věst. L 94, 8.4.2016, s. 1–11)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Úř. věst. L 181, 9.7.2015, s. 1–26)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/909 ze dne 12. června 2015 o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy (Úř. věst. L 148, 13.6.2015, s. 17–22)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku (Úř. věst. L 70, 14.3.2015, s. 36–42)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům (Úř. věst. L 29, 5.2.2015, s. 3–10)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/10 ze dne 6. ledna 2015 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2014 (Úř. věst. L 3, 7.1.2015, s. 34–36)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě (Úř. věst. L 239, 12.8.2014, s. 1–10)

Poslední aktualizace 25.01.2021