Dohoda mezi EU a USA o ochraně osobních údajů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí (EU) 2016/920 o podpisu Dohody mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů

Dohoda mezi EU a USA o normách ochrany při přenosu osobních informací mezi donucovacími orgány v EU a USA

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A TÉTO DOHODY?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Ochrana

Dohoda poskytuje řadu ochranných prvků pro osobní údaje při jejich výměně mezi policií a orgány trestního soudnictví včetně:

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A DOHODA POUŽIJE?

Rozhodnutí platí od 20. května 2016. EU a USA podepsaly dohodu 2. června 2016.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Subjekt údajů: osoba, které se týkají osobní údaje.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/920 ze dne 20. května 2016 o podpisu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (Úř. věst. L 154, 11.6.2016, s. 1–2)

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 3–13)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Poslední aktualizace 23.01.2017