Strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015

EU přijala strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat s cílem vyřešit nedostatečné prosazování právních předpisů v tomto odvětví, zvýšit hospodářskou hodnotu dobrých životních podmínek zvířat pro podniky a zvýšit povědomí o nutnosti dosáhnout vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat.

ODKAZY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015 (COM(2012) 6 final/2 ze dne 15. 2. 2012 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie uznává zvířata za vnímající bytosti a požaduje při vytváření a prosazování politik EU věnovat plnou pozornost otázce jejich dobrých životních podmínek.

Rozmanitost systémů chovu zvířat, klimatických podmínek či specifika jednotlivých členských zemí přinášejí obtížné dosahování dohod o celoevropských pravidlech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a ještě větší obtíže vznikají při snaze zajistit jejich správné a jednotné prosazování.

Toto nestejné prosazování a rovněž skutečnost, že existují mezery v právních předpisech, znamená, že se všemi zvířaty v EU se nezachází podle stejných standardů a zemědělci v těch zemích, kde se tato pravidla prosazují přísněji, jsou v konkurenční nevýhodě.

Cílem strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2012-2015) je zlepšit životní podmínky zvířat v zemědělských podnicích, v zoologických zahradách a zvířat používaných pro experimentální účely. Strategie je založena na dvou doplňujících se přístupech:

Zavedení komplexního zákona o dobrých životních podmínkách zvířat: na základě výsledků posouzení dopadů Evropská komise zvažuje zavedení zjednodušeného právního rámce vycházejícího z celostního přístupu a zaměřeného na výstupní hodnoty životních podmínek zvířat. Tento právní rámec by také zdůrazňoval vzdělávání a profesní normy všech zúčastněných stran (orgány členských zemí, zaměstnanci manipulující se zvířaty, chovatelé zvířat, obchodníci atd.).

Posílení probíhajících opatření Komise: mezi ně patří:

Poslední aktualizace: 06.02.2014