Horizont 2020: pravidla pro účast a šíření výsledků (2014-2020)

Toto nařízení stanoví pravidla pro účast na programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizont 2020 a pravidla, která určují využívání a šíření výsledků.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020) a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006.

PŘEHLED

Nařízení se zahrnuje:

Formy financování

Patří sem:

Subjekty způsobilé pro granty

Základním pravidlem je, že jakýkoli subjekt, ať už se jedná o fyzickou, nebo právnickou osobu (bez ohledu na to, kde má sídlo) nebo mezinárodní organizaci, se může zúčastnit určité akce za podmínek stanovených v tomto nařízení, příslušném pracovním programu a výzvě. Konkrétněji vyjádřeno, k minimálním podmínkám patří to, že se určité akce zúčastní alespoň 3 samostatné subjekty usazené v různých zemích EU nebo přidružených zemích, i když mohou být uloženy výjimky nebo dodatečné podmínky.

Návrhy pro granty

Předkládání návrhů v zásadě probíhá po zveřejnění výzev, v nichž jsou stanoveny lhůty a termíny, do kterých musí být žadatelé informováni o výsledku posuzování a orientačním datu podpisu grantových dohod (doba do grantu je omezena celkem na 8 měsíců od uplynutí lhůty pro podání návrhů, leda by šlo o řádně odůvodněné případy). Lze také provádět společné výzvy v případě projektů společně financovaných se zeměmi mimo EU nebo mezinárodními organizacemi v prioritních oblastech společného zájmu a očekávaného vzájemného přínosu s jasnou přidanou hodnotou pro EU. Mimoto je poskytována specifická podpora MSP prostřednictvím výzev vyhlášených v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky.

Hodnocení grantu

Podané návrhy hodnotí nezávislí odborníci, kteří jsou vybráni zejména z výzkumných a akademických obcí, a hodnocení provádějí na základě excelence, dopadu a kvality a efektivity provádění. V souladu s výsledky hodnocení určí pořadí návrhů a na základě tohoto pořadí je učiněn výběr. Hodnotící panely musí být rozmanité z hlediska dovedností, zkušeností a znalostí, a také z hlediska státní příslušnosti a pohlaví. Komise systematicky provádí přezkum návrhů a vznáší etické otázky.

Grantové dohody a provádění

Účastníci vybraní pro financování uzavírají grantovou dohodu, která stanoví práva a povinnosti každé smluvní strany. Veškerá výměna informací s účastníky, včetně uzavření grantové dohody, se provádí prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací zřízeného Komisí nebo příslušným financujícím subjektem.

Účastníci provádějí akce v souladu s grantovou dohodou s použitím vhodných zdrojů a prostředků, a je-li to nezbytné, mohou o provedení práce požádat třetí strany a subdodavatele. V případě konsorcia je jeden z jeho členů jmenován koordinátorem a hlavní styčnou osobou mezi konsorciem a Komisí.

Financování akcí

V případě grantů nařízení stanoví, že financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady snížené o příjmy dané akce, jak je definováno ve finančním nařízení EU (článek 126). Příspěvek EU se může v jednotlivých případech lišit a může činit až 70-100 % celkových způsobilých nákladů.

Využívání výsledků

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1290/2013

23. 12. 2013

-

Úř. věst. L 347 ze dne 20. 12. 2013, s. 81-103.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úřední věstník L 347 ze dne 20.12.2013, s. 104-173).

Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (2013/743/EU) (Úřední věstník L 347 ze dne 20.12.2013, s. 965-1041).

Poslední aktualizace: 25.06.2014