Evropský sociální fond

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 1304/2013 – Evropský sociální fond

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Celkové cíle

ESF investuje do lidí s cílem zlepšit příležitosti k zaměstnání a vzdělávání napříč EU. V letech 2014–2020 věnuje zvláštní pozornost zranitelným skupinám, včetně mládeže. Nařízení popisuje oblast působnosti ESF a jeho vztah k Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

Klíčová témata

ESF se zaměřuje na několik klíčových témat, mezi která patří:

Způsobilé regiony

Pro financování z ESF jsou způsobilé všechny země EU. Jejich prostřednictvím může podávat žádosti celá řada organizací, jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru.

Rozpočtové priority

Úplně poprvé byl pro ESF zaveden minimální podíl, a sice ve výši 23,1 % politiky soudržnosti, což odpovídá více než 80 miliardám eur vyčleněným pro programování ESF v programovém období 2014–2020.

V každé zemi EU musí být nejméně 20 % ESF vyčleněno na problematiku sociálního začleňování a boje proti chudobě. To znamená pomoc zranitelným osobám a znevýhodněným skupinám získat dovednosti a pracovní místo, které potřebují k začlenění na trh práce.

ESF musí poskytovat cílenou pomoc mladým lidem tím, že Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí dodá nejméně 3,2 miliardy eur. Tato iniciativa musí výhradně podporovat mladé lidi, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání ani v profesní přípravě, v regionech, kde je nezaměstnanost mladých vyšší než 25 %.

Vzhledem k nutnosti řešit trvale vysokou úroveň nezaměstnanosti mladých v EU se nařízením (EU) 2015/779 mění nařízení (EU) č. 1304/2013. Na základě něj se zvyšuje úroveň počátečního předběžného financování vypláceného na operační programy podporované YEI v roce 2015 z 1 % na 30 %.

Zaměření na výsledky

S cílem zajistit, aby financování ESF mohlo prokázat svou přidanou hodnotu, musí být programy zaměřeny na výsledky a musí vycházet ze zásady adicionality*. Mechanismus zaměření (tedy každé opatření bude zaměřeno na konkrétní cílovou skupinu) bude důležitý z toho důvodu, aby bylo dosaženo skutečného účinku.

Provedení

Rámec pro strategické investice na vnitrostátní a regionální úrovni stanoví dohody o partnerství a operační programy schválené mezi zeměmi EU státy a Evropskou komisí.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanovuje, že v souvislosti s fungováním partnerství veřejného a soukromého sektoru („PPP“) může být příjemcem subjekt, který se řídí soukromým právem dané země EU („soukromý partner“). Soukromý partner (vybraný k realizaci provozu) může být jako příjemce během realizace – je-li to nutné – vyměněn za podmínek PPP nebo základní finanční dohody, kterou mezi sebou uzavřeli soukromý partner a finanční instituce spolufinancující provoz.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1076 stanovuje doplňující pravidla pro výměnu příjemce a pro související povinnosti. V případě výměny příjemce v provozu PPP financovaném evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI fondy) je nezbytné zajistit, aby po výměně nový partner nebo subjekt poskytoval nejméně stejnou službu a se stejnými minimálními kvalitativními standardy, které vyžadovala první smlouva o PPP. Toto nařízení stanoví postupy týkající se návrhů na výměnu a potvrzení soukromého partnera, jakož i minimální požadavky, které mají být zahrnuty do smluv o PPP financovaných ESI fondy.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 21. prosince 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Zásada adicionality: financování z ESF nesmí nahradit vnitrostátní výdaje země EU.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470–486)

Následné změny nařízení (EU) 1304/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1076 ze dne 28. dubna 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví dodatečná pravidla pro nahrazení příjemce a související povinnosti a minimální požadavky, jež musí být obsaženy v dohodách o partnerství veřejného a soukromého sektoru financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 175, 4.7.2015, s. 1–3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 1–48)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 22–34)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.05.2018