Evropský fond pro regionální rozvoj (2014–2020)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Způsobilost

Způsobilé jsou všechny regiony v zemích EU, ale udělovaná podpora závisí na prioritách EU a na druhu daného regionu.

Klíčová témata

EFRR se zaměřuje na své investice na čtyři klíčová témata:

Druhy investic

Celkový rozpočet

Rozpočet na období 2014–2020 činí více než 185 miliard EUR.

Politika a rozpočtové priority

Provádění

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus

Investiční iniciativa pro koronavirus zavedená nařízením (EU) 2020/460 nabízí zemím EU přístup k 37 miliardám EUR z fondů ESI s cílem posílit systémy zdravotnictví a podpořit malé a střední podniky, krátkodobé pracovní programykomunitní služby.

Zvláštní opatření v souvislosti s koronavirem: větší flexibilita při využívání fondu ESI

Pozměňující nařízení (EU) 2020/558 umožňuje zemím EU převádět zdroje mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem a Fondem soudržnosti, mezi různými kategoriemi regionů a mezi specifickými prioritními oblastmi těchto tří fondů.

Od 1. července 2020 do 30. června 2021 mohou být programy politiky soudržnosti týkající se onemocnění COVID-19 během účetního roku financovány výjimečně prostřednictvím 100% financování EU. Tato opatření rovněž zjednodušují schvalování programů s cílem urychlit jejich provádění, usnadnit používání finančních nástrojů a zjednodušit audity.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 21. prosince 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289–302)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1301/2013 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informační hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/2056 ze dne 22. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Úř. věst. L 294, 11.11.2017, s. 26)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 1–3)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 22–34)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 07.07.2020