Fond soudržnosti (2014-2020)

Toto nařízení stanoví cíle pro Fond soudržnosti pro období financování 2014-2020. Tento fond je jedním finančních nástrojů EU, které mají snížit rozdíly v rozvoji mezi regiony.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006.

PŘEHLED

Fond soudržnosti podporuje chudší regiony EU s cílem posílit růst, zaměstnanost a udržitelný rozvoj. Členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru Unie, jsou způsobilé pro čerpání prostředků z Fondu soudržnosti. Strop pro příspěvek Fondu soudržnosti na veřejné výdaje v členských státech je stanoven na 85 %.

Oblasti činnosti

Fond soudržnosti spolufinancuje opatření, jejichž cílem je:

rozvoj transevropských dopravních sítí,

sledování cílů EU v oblasti životního prostředí, jako je podpora energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a podpora udržitelných dopravních projektů mimo transevropské dopravní sítě,

poskytování technické pomoci.

Mezi investiční priority patří projekty, které podporují:

nízkouhlíkové hospodářství,

přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik,

zachování a ochrana životního prostředí,

udržitelná doprava a odstraňování překážek.

Celkem 10 miliard EUR bude k dispozici v období financování 2014-2020 na spolufinancování projektů dopravní infrastruktury s evropskou přidanou hodnotou, které jsou stanoveny v nařízení o nástroji pro propojení Evropy (č. 1316/2013).

Způsobilé výdaje

Způsobilost se určuje na vnitrostátní úrovni. Nicméně následující typy výdajů nejsou způsobilé pro financování z Fondu soudržnosti:

vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo jejich výstavba,

investice, jejichž cílem je snižování emisí skleníkových plynů pocházejících z činností v rámci systému pro obchodování s emisemi (ETS),

bytová výstavba (pokud se nevztahují k podpoře energetické účinnosti nebo využívání energie z obnovitelných zdrojů),

výroba, zpracování a uvádění tabáku na trh,

pomoc podnikům v obtížích,

investice do letištní infrastruktury (pokud nesouvisí s ochranou životního prostředí nebo nejsou doprovázeny investicemi potřebnými k snížení jejich negativního dopadu na životní prostředí).

Nařízení je nutné přezkoumat do 31. prosince 2020.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1300/2013

21.12.2013

-

Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014-2020. (Úř. věst. L 50 ze dne 20.2.2014).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Poslední aktualizace: 17.04.2014