Posílení evropské územní spolupráce

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1299/2013 - podpora evropské územní spolupráce z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví cíle, kritéria a finanční prostředky dostupné v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) pro období 2014-20 se zvláštním ohledem na evropskou územní spolupráci (EÚS) - jeden z cílů regionální politiky EU.

KLÍČOVÉ BODY

Celkové cíle

Evropská územní spolupráce (EÚS) je hlavním cílem regionální politiky EU a je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Nařízení popisuje pozadí a obecné zásady Evropské územní spolupráce a specifikuje oblast působnosti EFRR při dosahování cílů územní spolupráce pro období 2014-2020.

Cílem Evropské územní spolupráce je vybízet regiony a města z různých zemí EU ke spolupráci a vzájemnému učení prostřednictvím společných programů, projektů a sítí.

Rozlišujeme tři druhy programů Evropské územní spolupráce:

přeshraniční spolupráce: financování společných projektů prováděných přímo na hranicích EU, například mezi sousedními regiony, které se nacházejí na pozemních nebo námořních hranicích, nebo mezi regionem alespoň v jedné zemi EU a třetí zemí na vnějších hranicích EU. Tyto regiony v zemích, které nejsou členy EU, se nesmí účastnit programů v rámci vnějších finančních nástrojů EU;

nadnárodní programy spolupráce: zahrnují vnitrostátní, regionální a místní partnery ve větších oblastech spolupráce, jako je region Baltského moře;

meziregionální spolupráce: tohoto typu projektů se mohou účastnit všechny země EU. Zahrnuje projekty a sítě pro výměnu zkušeností a správné praxe mezi regionálními a místními orgány v různých zemích. Cílem těchto projektů je zajistit efektivní používání zdrojů politiky soudržnosti.

Řízení programů

Jelikož programy Evropské územní spolupráce tvoří skupina zemí EU a někdy třetí země, jsou řízeny orgánem, který společně určí zúčastněné země.

Podávání zpráv

Nařízení (EU) 2015/207 stanoví podrobná pravidla, která řídicí orgány musí dodržet při vytváření výročních zpráv a závěrečné zprávy o provádění tohoto nařízení.

Rozpočet

Rozpočet pro Evropskou územní spolupráci v rámci EFRR na období 2014-2020 činí 8,9 mld. EUR. Příspěvek do tří hlavních druhů programu je rozdělen takto:

přeshraniční spolupráce: 6,6 mld. EUR;

nadnárodní spolupráce: 1,8 mld. EUR;

meziregionální spolupráce: 500 mil. EUR.

Seznam programů spolupráce

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/366/EU uvádí seznam programů spolupráce a množství prostředků z EFRR přidělených každému programu.

KONTEXT

EFRR je 1 z 5 evropských strukturálních a investičních fondů, které spolupracují na podpoře hospodářské, sociální a územní soudržnosti a plní cíle strategie EU Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1299/2013

21. 12. 2013

-

Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 259-280

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 320-469)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 289-302)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31. 7. 2006, s. 19-24). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13. 5. 2014, s. 5-44). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (Úř. věst. L 138, 13. 5. 2014, s. 45-50)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce. (Úř. věst. L 87, 22. 3. 2014, s. 1-48)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/366/EU ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví seznam programů spolupráce a celková výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj na jednotlivé programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 178, 18. 6. 2014, s. 18-25). Viz konsolidované znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/388/EU ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020 (Úř. věst. L 183, 24. 6. 2014, s. 75-134)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 57, 27. 2. 2014, s. 7-20)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů (Úř. věst. L 223, 29. 7. 2014, s. 7-18)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 38, 13. 2. 2015, s. 1-122)

Poslední aktualizace 12.10.2015