Veřejné nákupy – pravidla pro odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Finanční limity

Zakázky musí udělovat vnitrostátní, regionální nebo místní orgány, veřejné podniky nebo subjekty, které mají prospěch ze zvláštních nebo výhradních práv (tedy subjekty, kterých se tato směrnice týká), podle pravidel směrnice, když jsou příslušné částky nad následující limity (v platnosti od 1. ledna 2016:

Evropská komise tyto limity každé dva roky vyhodnocuje s cílem zjistit, zda je nutné je změnit s ohledem na mezinárodní povinnosti EU.

Zahrnuté činnosti

Směrnice se vztahuje na veřejné zakázky v:

Výjimky

Tato směrnice se nevztahuje na zakázky:

Nové standardní formuláře pro oznámení o veřejných zakázkách

Prováděcí nařízení Komice (EU) 2015/1986 zavádí nový standardní formulář pro uveřejňování oznámení o veřejných zakázkách. Tyto nové formuláře platily pro všechna nová oznámení o veřejných zakázkách do 18. dubna 2016.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 17. dubna 2014. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 18. dubna 2016.

KONTEXT

Všeobecné právní předpisy EU, které stanoví pravidla pro veřjené nákupy, jsou obsaženy ve Směrnici 2014/24/EU. Tato pravidla stanovují postupy, které je nutné dodržovat, a určují, že když vnitrostátní orgány použijí veřejné zakázky k vyzvání uchazečů, aby poskytli práci, kterou chtějí provést, musí se všemi uchazeči jednat nestranně a nediskriminovat některé z nich. Při svém jednání a rozhodování musí také být transparentní.

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Postupné změny směrnice 2014/25/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Viz konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1-64)

Viz konsolidované znění

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015 kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Úř. věst L 296, 12.11.2015, s. 1–146)

Poslední aktualizace 19.09.2016