Srovnatelné a jasné účetní závěrky podniků v celé EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je:

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice 2013/34/EU je v platnosti od 19. července 2013 a měla nabýt podoby zákona v členských státech nejpozději do 20. července 2015.

Pozměňující směrnice (EU) 2021/2101 musí nabýt podoby zákona v členských státech do 22. června 2023.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Příloha v účetní závěrce. Doplňující informace k údajům v účetní závěrce podniku. Tyto informace jsou poskytovány v zájmu transparentnosti a mohou zahrnovat například účetní metodiku, která se používá k evidenci a vykazování transakcí, a údaje o důchodovém pojištění.
Původní lesy. Lesy s původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny ekologické procesy.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19–76).

Následné změny směrnice 2013/34/EU byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87–107).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 28.02.2022