Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 575/2013 - zajišťující bankám a investičním podnikům řídit rizika a držet příslušný kapitál

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Cílem nařízení je posílit obezřetnostní požadavky bank na základě požadavku, aby měly dostatečné kapitálové rezervy a likviditu. Jeho celkovým cílem pak je, aby byly banky v obdobích hospodářské krize silnější a odolnější.

KLÍČOVÉ BODY

Obecně nařízení stanoví jednotný soubor harmonizovaných obezřetnostních pravidel, která musí dodržovat banky v celé EU. Tento jednotný soubor pravidel má za cíl zajistit jednotné používání globálních standardů týkajících se bankovního kapitálu (Basel III) ve všech zemích EU.

Specifické body zahrnují:

Vyšší a lepší kapitálové požadavky. Banky musí mít v držení kapitál v celkové výši odpovídající alespoň 8 % jejich aktiv, měřeno podle jejich rizik. Bezpečná aktiva (např. hotovost) se neberou v úvahu, další aktiva (například úvěry poskytnuté jiným institucím) jsou považována za rizikovější a získávají vyšší hodnotu. Čím rizikovější aktiva instituce drží, tím větší kapitál musí mít.

Opatření v oblasti likvidity. Nařízení zavádí dvě likviditní rezervy, jejichž cílem je zajistit, že banky budou mít dostatečné likviditní prostředky (např. hotovost se žádnou nebo malou ztrátou hodnoty):

ukazatel krytí likvidity, který má zajistit, že banky mají dostatek likviditních prostředků v krátkodobém horizontu,

požadavek čistého stabilního financování, který má zajistit, že banky mají přijatelné stabilní financování na podporu svých aktiv a činností ve střednědobém horizontu.

Omezení pákového efektu. Nařízení zavádí nový regulační nástroj nazvaný pákový poměr. Jeho cílem je zamezit bankám v nadměrných dluzích na finančních trzích. Od roku 2015 banky musí svůj pákový poměr zveřejňovat. Komise případně navrhne právní úpravu, která tento nový poměr učiní od roku 2018 pro banky závazným.

Nařízení je součástí balíčku právních předpisů, jehož součástí je směrnice a jenž má posílit odolnost bankovního sektoru EU. Směrnice 2013/36/EU řídí přístup k činnostem v oblasti přijímání vkladů, zatímco toto nařízení stanoví obezřetnostní požadavky, které finanční instituce musí dodržovat.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 28. června 2013.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované právním předpisům týkajícím se kapitálových požadavků

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 575/2013

28. 6. 2013

-

Úř. věst. 176, 27. 6. 2013, s. 1-337

Postupné změny a úpravy nařízení (EU) č. 575/2013 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27. 6. 2013, s. 338-436)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27. 7. 2012, s. 1-59)

Poslední aktualizace 07.10.2015