Schvalování typu a požadavky dozoru nad trhem pro motocykly/mopedy a čtyřkolky v Evropě

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Schvalovací orgány a orgány dozoru nad trhem

Země EU musí určit:

Schvalování typu

Požadavky schvalování typu jsou určeny příslušným výrobcům (vozidla), schvalovacím orgánům a technickým zkušebnám (např. inspekčním orgánům). Jakmile určité vozidlo vyhoví komplexnímu souboru požadavků, může být typ vozidla prodáván na trhu EU.

Výrobce musí s každým vozidlem vydat prohlášení o shodě; na základě toho může vlastník své vozidlo zaregistrovat.

Požadavky na funkční bezpečnost

Nařízení stanovuje požadavky na bezpečnost, jako např.:

Požadavky ohledně vlivu na životní prostředí

Pro získání schválení typu musí vozidlo kategorie L vyhovět osmi různým zkouškám, například pro emise způsobené vypařováním (palivové výpary), pro zařízení k regulaci znečišťujících látek, pro energetickou účinnost a hluk.

Nařízení stanoví environmentální požadavky pro dvě etapy snižování emisí. První etapa (Euro 4) je povinná pro nové typy vozidel od 1. ledna 2016. Druhý krok (Euro 5) vstoupí v platnost v roce 2020, což výrobcům a dodavatelům umožní střednědobé plánování. Proveditelnost kroku Euro 5 bude muset být v roce 2016 potvrzena studií jeho případných ekologických účinků.

Povinnosti výrobců, jejich zástupců, dovozců a distributorů

Nařízení podrobně uvádí povinnosti subjektů v dodavatelském řetězci:

ODKDY NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2016.

Od 11. září 2014 však může výrobce dobrovolně žádat o schválení typu vozidla na základě nařízení (EU) č. 168/2013. Rámcová směrnice 2002/24/ES bude od 1. ledna 2016 zrušena. Poté se stanou povinnými nařízení (EU) č. 168/2013 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

KONTEXT

S cílem snížit znečištění způsobované dopravou a zvýšit funkční bezpečnost vozidel nové kategorie L přijala EU v roce 2013 nový právní předpis, který od 1. ledna 2016 nahradí směrnici 2002/24/ES. Vozidla kategorie L představují skupinu lehkých motorových vozidel, například motorových kol, dvoukolových a tříkolových mopedů, motocyklů (s postranním vozíkem a bez něho), tříkolek a čtyřkolek.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52–128)

Postupné změny nařízení (EU) č. 168/2013 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 249, 22.8.2014, s. 1–202)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ze dne 24. října 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Úř. věst. L 7, 10.1.2014, s. 1–12). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 ze dne 21. listopadu 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Úř. věst. L 25, 28.1.2014, s. 1–102)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014 ze dne 16. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení (Úř. věst. L 53, 21.2.2014, s. 1–10)

Poslední aktualizace 28.06.2016