Partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti inovativních léčiv

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 557/2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí druhou fázi společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva (IIL) na období 2014 až 2020.

Společný podnik IIL 2 si klade za cíl vývoj nových vakcín, léčiv a způsobů léčby. Probíhá to prostřednictvím výzkumných projektů, které řeší zdravotnické výzvy v Evropě a zajišťují, že evropský farmaceutický průmysl zůstává konkurenceschopný.

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

Strategický plán výzkumu

IIL 2 se zaměřuje na čtyři oblasti výzkumu:

K prioritám v oblasti zdraví, které má IIL řešit, patří:

Řízení

Rozpočet

Příspěvek EU ve prospěch IIL 2 činí až 1,638 miliardy EUR na období do roku 2024. Tuto částku doplní 1,425 miliardy EUR, k nimž se zavázal farmaceutický průmysl (věcné příspěvky). Další finanční prostředky se očekávají od odvětví v oblasti biověd nebo od organizací, které se k IIL 2 rozhodnou přispět jako členové nebo přidružení partneři jednotlivých projektů. Společný podnik se rovněž snaží rozvíjet synergie s evropskými strukturálními a investičními fondy.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 27. června 2014.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Biomarkery: biologické ukazatele, které se používají k identifikaci jednotlivců s predispozicí k určitým onemocněním.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54–76)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 622/2014 ze dne 14. února 2014, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“, v souvislosti se společným podnikem iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 7–11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81–103)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104–173)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1291/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 21.08.2018