Snižování znečištění ovzduší působené rekreačními plavidly a vodními skútry

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice stanoví požadavky pro výrobce, dovozce a distributory plavidel a staví na právních předpisech přijatých v roce 2003, které zahrnovaly mezní hodnoty výfukových emisí motorů (CO, HC, NOx a částice) a úrovní hluku tak, aby odpovídaly technologickému vývoji, který vedl k vyšší environmentální výkonnosti.

Kategorie návrhu

Nová směrnice specifikuje kategorie návrhu (A, B, C a D) pro čluny na základě vhodnosti pro podmínky plavby, jako jsou rozsahy síly větru a významné výšky vln.

Označení CE

Všechna plavidla, určené součásti a hnací motory musí být opatřeny označením CE, které znamená, že produkt odpovídá příslušným právním předpisům EU. Označení CE musí být připojeno ke štítku výrobce, jenž je připevněn odděleně od identifikačního čísla plavidla, a přímo na motoru v případě hnacího motoru.

Další základní požadavky zahrnují:

Přechodové období

Výrobci musí zajistit splnění požadavků této směrnice do 18. ledna 2017, i když malí a střední výrobci přívěsných zážehových hnacích motorů mají čas až do 18. ledna 2020.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se ode dne 17. ledna 2014. Země EU ji musí začlenit do svého vnitrostátního práva do dne 18. ledna 2016. Zrušuje směrnici 94/25/ES s účinkem od 18. ledna 2016.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 90–131)

Postupné změny směrnice 2013/53/EU byly začleněny do základního textu. Konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 24.02.2016