Zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je vnitrostátním orgánům usnadnit konfiskaci a zajištění výnosů* a nástrojů* z trestné činnosti v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Stanoví minimální pravidla pro zajišťování a následnou konfiskaci výnosů a nástrojů z trestné činnosti.

Jedná se o trestné činy podle různých právních předpisů EU uvedené v článku 3 směrnice.

Kromě konfiskace (po vydání odsuzujícího rozsudku) výnosů a nástrojů nebo konfiskace jejich hodnoty umožňuje článek 4 konfiskaci výnosů z trestné činnosti a nástrojů v případech útěku nebo nemoci dotčené osoby (pokud je podezřelá nebo obviněná osoba neschopná k účasti v trestním řízení po delší dobu, což znamená, že řízení nemůže pokračovat za normálních podmínek a není možné vydání odsuzujícího rozsudku).

Článek 5 stanoví jasnější pravidla o rozšířených pravomocech konfiskace, které usnadňují konfiskaci v případě, že má soudce za to, že dotyčný majetek pochází z jiné trestné činnosti obviněné osoby.

Článek 6 směrnice umožňuje konfiskaci v případě, že majetek byl převeden z obviněné osoby na třetí osobu nebo přímo získán třetí osobou, která si měla uvědomit, že se jedná o výsledek trestné činnosti.

Podle článku 10 musí země EU zajištěný majetek vhodně spravovat (například zřízením úřadů pro správu majetku), aby neztratil ekonomickou hodnotu, než se provede jeho konfiskace.

Irsko se na této směrnici účastní, ale Spojené království (1) a Dánsko nikoli.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost dne 19. května 2014. Země EU ji musí provést do vnitrostátního práva do 4. října 2016.

KLÍČOVÉ POJMY

* Výnosy: zisk z trestné činnosti.

* Nástroje: nástroje použité k provádění trestných činů (např. člun použitý k přepravě drog).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39–50)

Postupné změny směrnice 2014/42/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 07.01.2016(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).