Soudní příslušnost v právních věcech zahrnujících různé země EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1215/2012 - příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM NAŘÍZENÍ?

Aktualizuje dřívější právní předpisy EU o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (známé jako „ nařízení Brusel I “). Má za cíl usnadnit a zrychlit pohyb soudních rozhodnutí v občanských a obchodních případech v EU, a to v souladu se zásadou vzájemného uznávání a hlavními směry Stockholmského programu.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení se vztahuje na občanské a obchodní případy, nevztahuje se ale na rodinné právo, insolvenční řízení, otázky spojené s dědictvím a jiné specifické záležitosti uvedené v nařízení, jako je sociální zabezpečení nebo rozhodčí řízení.

Podle tohoto nového právního předpisu bylo zrušeno prohlášení vykonatelnosti, které bylo součástí „nařízení Brusel I“. To znamená, že rozhodnutí vydané v jedné zemi EU je uznáno v ostatních zemích EU, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. Pokud je vykonatelné v zemi původu, je vykonatelné i v dalších zemích EU, aniž by bylo nutné prohlášení vykonatelnosti.

Osoba, vůči níž je výkon navrhován, musí být o tom informována prostřednictvím osvědčení o rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. To je vypracováno na žádost jakékoli zainteresované strany (nařízení obsahuje vzor). Osvědčení musí být doplněno uvedeným rozhodnutím (pokud již nebylo doručeno dříve). Musí být doručeno dané osobě v přiměřené době před výkonem rozhodnutí.

V některých případech má osoba, vůči níž je výkon navrhován, možnost podat návrh na odepření uznání či výkonu rozhodnutí. Tato situace může nastat, domnívá-li se, že je dán některý z důvodů pro jeho odepření stanovený v nařízení (např. pokud je uznání rozsudku zjevně v rozporu s veřejnou politikou). Země EU musí informovat Komisi o příslušných soudech, kterým je tento návrh podán.

Společná pravidla pro určení příslušnosti

Je nezbytné, aby existoval vztah mezi řízeními, na něž se toto nařízení uplatňuje, a územím zemí EU. Společná pravidla pro určení příslušnosti by se měla v zásadě uplatňovat v případech, kdy má žalovaný bydliště v zemi EU. Žalovaný, který nemá bydliště v některé zemi EU (tj. jehož trvalé bydliště není v zemi EU), by měl podléhat vnitrostátním pravidlům pro určení příslušnosti použitelným na území země, kde se koná řízení (soud, kde bylo řízení zahájeno).

Některá pravidla pro určení příslušnosti se však uplatňují bez ohledu na místo bydliště žalovaného,

Za určitých okolností se mohou pravidla pro určení příslušnosti vztahovat také na strany, které mají bydliště mimo EU. Taková situace může nastat, např. pokud se strany dohodly, že příslušnost by měly mít soudy určité země EU.

Posílení respektování dohod o volbě soudu

Právní předpis zvyšuje účinnost dohod o volbě soudu: pokud strany určily konkrétní soud nebo soudy pro řešení jejich sporu. Určený soud dostává přednost, aby rozhodl o své příslušnosti bez ohledu na to, zda zahájil řízení jako první nebo jako druhý. Jakýkoli jiný soud musí přerušit řízení, dokud určený soud neprohlásí, že je příslušný, nebo - pokud je dohoda neplatná - že není příslušný.

Spojené království (1) a Irsko se zapojily do přijetí a provádění tohoto nařízení. Dánsko nařízení uplatňuje v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Dánskem o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 19. října 2005.

Uplatňování pravidel Brusel I Jednotným patentovým soudem a Soudním dvorem Beneluxu

Nařízení (EU) č. 542/2014 zavádí nová pravidla pro vztah mezi řízením u některých soudů, které jsou společné několika zemím (např. Jednotný patentový soud a Soudní dvůr Beneluxu), na jedné straně a u soudů zemí EU podle nařízení Brusel I na straně druhé. To znamená, že rozhodnutí vydávaná těmito soudy by měla být uznávána a vykonávána v souladu s nařízením (EU) č. 1215/2012.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 1215/2012

9. 1. 2013 Uplatňování od 10. 1. 2015.

-

Úř. věst. L 351 ze dne 20.12.2012, s. 1-32

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) No 542/2014 o

30. 5. 2014

-

Úř. věst. L 163, 29. 5. 2014, s. 1-4

Nařízení (EU) 2015/281

26. 2. 2015

-

Úř. věst. L 54, 25. 2. 2015, s. 1-9

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. (Úřední věstník L 79 ze dne 21.3.2013, s. 4-4)

Poslední aktualizace 24.09.2015(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).