Azylový, migrační a integrační fond

Tímto nařízením se zakládá Azylový, migrační a integrační fond. Jeho cílem je přispívat k účinnému řízení migračních toků a zlepšit provádění a rozvoj společné přistěhovalecké a azylové politiky EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES

PŘEHLED

Azylový, migrační a integrační fond EU má čtyři hlavní cíle:

Všechny země EU (kromě Dánska, které se tohoto fondu neúčastní) vyhotovují národní programy, v nichž nastiňují akce, jejichž prostřednictvím chtějí dosáhnout cílů vytyčených v nařízení o fondu.

K příkladům akcí patří opatření na podporu:

Zatímco většina prostředků z rozpočtu fondu je vyčleněna na národní programy, část se používá pro akce na úrovni EU (tzv. akce Unie), mimořádnou pomoc, Evropskou migrační síť a technickou pomoc Evropské komise.

Specifické akce

Vedle prostředků vyčleněných na národní programy mohou členské státy obdržet i další částku na provádění specifických akcí. Tyto akce (vyjmenované v příloze II) vyžadují vzájemnou spolupráci členských států a vytváření významné přidané hodnoty pro EU.

Program Unie pro znovuusídlení

Každý členský stát může též jednou za dva roky obdržet i další částku stanovenou na základě jednorázové částky ve výši 6 000 EUR připadající na každou znovuusídlenou osobu, přičemž tato částka bude navýšena na 10 000 EUR pro společné priority (např. regionální programy ochrany) a pro zranitelné skupiny osob.

Rozpočet

Finanční krytí pro provádění fondu v období 2014-2020 je stanoveno na částku 3,137 miliardy EUR v běžných cenách.

Podrobnosti týkající se provádění fondu lze nalézt v nařízení (EU) č. 514/2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 516/2014

21. 5. 2014

-

Úř. věst. L 150 ze dne 20. 5. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 150, 20.5.2014)

Poslední aktualizace 03.08.2014