Finanční podpora v oblasti vnějších hranic EU a společné vízové politiky: Fond pro vnitřní bezpečnost

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a vízové politiky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení, známé jako nařízení ISF – hranice a nařízení o vízech, vytváří nástroj financování a stanoví cíle, rozpočet a postupy pro provádění způsobilých akcí na období 2014–2020.

Obecným cílem zmíněného nástroje je přispět k vysoké úrovni bezpečnosti v EU a usnadnit legální cestování zajištěním účinného řízení vnějších hranic EU a účinného zpracovávání víz v schengenském prostoru (což je oblast bez hranic složená z 22 zemí EU a 4 přidružených zemí – Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska).

KLÍČOVÉ BODY

Cílem fondu ISF – hranice je podporovat:

Nástroj financuje akce s cílem:

Příklady způsobilých akcí:

Provádění fondu je svěřeno zejména 26 zúčastněným zemím EU (všechny země EU s výjimkou Irska a Spojeného království) a 4 zemím přidruženým k Schengenu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Národní programy definují priority financování podle cílů fondu.

Rozdělení zdrojů bylo založeno na řadě kritérií souvisejících s druhem vnějších hranic (námořní, pozemní a mezinárodní letiště), a to s ohledem na toky cestujících osob a úroveň rizik a hrozeb. Rozdělení finančních prostředků podle specifických cílů v rámci národních programů souvisí s problémy a potřebami zúčastněných zemí.

V příloze I tohoto nařízení je tabulka, která stanoví částky tvořící základ národních programů zemí EU. Během prováděcího období se tyto částky zvýšily po přidělení dodatečných finančních prostředků na národní programy v rámci přezkumu v polovině období provedeného v roce 2018, a to zvláště na vývoj systémů informační technologie a na provádění konkrétních akcí.

Část fondu spravuje centrálně Komise v podobě akcí Unie, což zahrnuje pomoc na řešení naléhavých a konkrétních potřeb v případě mimořádné situace (mimořádná pomoc).

Kromě fondu je zde nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (fond ISF – policie) stanovené nařízením (EU) č. 513/2014.

Rozpočet

Celkové počáteční přidělené zdroje pro ISF – hranice a víza (2014–2020) dosahovaly výše 2,76 miliardy EUR (v současných cenách).

Provádění

Takzvané „horizontální nařízení“ (nařízení (EU) č. 514/2014 – viz příslušné shrnutí) obsahuje obecná pravidla a postupy pro provádění tohoto nástroje.

Rozšíření fondu na země přidružené k Schengenu

Mezi EU a 4 zeměmi přidruženými k Schengenu byly vyjednány dohody umožňující jejich účast v ISF – hranice a víza.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143–167).

Postupné změny nařízení (EU) č. 515/2014 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 93–111)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112–142)

Švýcarská konfederace

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/929 ze dne 25. června 2018 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Unie (Úř. věst. L 165, 2.7.2018, s. 1–2)

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/404 ze dne 13. března 2018 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Unie (Úř. věst. L 74, 16.3.2018, s. 1–2)

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (Úř. věst. L 165, 2.7.2018, s. 3–11)

Island

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/948 ze dne 25. června 2018 o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (Úř. věst. L 167, 4.7.2018, s. 1–2)

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/398 ze dne 12. června 2017 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (Úř. věst. L 72, 15.3.2018, s. 1–2)

Dohoda mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (Úř. věst. L 72, 15.3.2018, s. 3–11)

Norské království

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1249 ze dne 16. června 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Unie (Úř. věst. L 179, 12.7.2017, s. 1–2)

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/479 ze dne 8. prosince 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (Úř. věst. L 75, 21.3.2017, s. 1–2)

Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (Úř. věst. L 75, 21.3.2017, s. 3–11)

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (Úř. věst. L 68, 12.3.2018, s. 1)

Lichtenštejnské knížectví

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/657 ze dne 3. dubna 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Evropské unie (Úř. věst. L 94, 7.4.2017, s. 1–2)

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/47 ze dne 8. listopadu 2016 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Evropské unie (Úř. věst. L 7, 12.1.2017, s. 2–3)

Dohoda mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (Úř. věst. L 7, 12.1.2017, s. 4–13)

Poslední aktualizace 26.06.2019