Eurodac: evropský systém pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 603/2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení Eurodac se začalo uplatňovat dne 20. července 2015.

KONTEXT

Databáze Eurodac byla původně vytvořena v roce 2000 (nařízení Rady (ES) č. 2725/2000) a funguje od roku 2003. Evropská komise ji považuje za velmi úspěšný nástroj informační technologie (IT).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1–30)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise o provádění nařízení Eurodac v souvislosti s povinností odebírat otisky prstů (SWD(2015) 150 final, 27.5.2015)

Poslední aktualizace 14.01.2016