Zjednodušení oběhu některých veřejných listin v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Zrušení požadavku o apostile

V oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, platí, že pokud občan předkládá orgánům země EU veřejnou listinu vydanou orgány jiné země EU, přijímající orgány nemohou vyžadovat, aby byla listina opatřena apostilním razítkem (apostilní razítko má prokázat pravost veřejné listiny vydané v cizí zemi).

Ověřené kopie

Překlady

Země EU, kde je veřejná listina předkládána, nemůže vyžadovat překlad, pokud je listina vyhotovena v úředním jazyce země, kde je předkládána, nebo v neúředním jazyce, který tato země přijala.

Dále se nevyžaduje překlad listiny, k níž je přiložen vícejazyčný standardní formulář. To za předpokladu, že orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, považuje informace obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři za dostatečné pro její zpracování.

Vícejazyčné standardní formuláře

Podvodné listiny

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 16. února 2019 s výjimkou:

KONTEXT

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (Úř. věst. L 200, 26.7.2016, s. 1–136)

Poslední aktualizace 12.01.2017