Trestní sankce za padělání peněz

Podle Evropské centrální banky od zavedení do oběhu v roce 2002 způsobilo padělání eura finanční škodu hospodářství Evropské unie ve výši nejméně 500 milionů EUR. Byl přijat nový zákon, který chrání euro a další měny před paděláním.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV.

PŘEHLED

Tato nová směrnice Evropské unie (EU) stanoví minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti padělání peněz. Zavádí společná pravidla s cílem bojovat proti padělání, zlepšit vyšetřování a zajistit lepší spolupráci mezi zeměmi EU v boji proti padělání.

Trestné činy

Země EU musí zavést opatření s cílem zajistit, aby úmyslná podvodná výroba, přijetí, získání nebo držení nástrojů, předmětů, počítačových programů a také bezpečnostních prvků (jako jsou hologramy nebo vodoznaky) byly trestné.

Úmyslné jednání by také mělo být trestné ve vztahu k nevydaným bankovkám a mincím určeným k oběhu jako zákonné platidlo a stejně tak návod, pomoc a účastenství.

Sankce pro jednotlivce (fyzické osoby)

Zavedené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí zahrnovat trest odnětí svobody. Na nejvážnější formy padělání musí platit trest odnětí svobody na horní hranici trestní sazby (5 nebo 8 let podle případu).

I když úmyslné předávání padělanýchpeněz, které byly přijaty v dobré víře , může podléhat trestům, jako jsou pokuty, vnitrostátní právní předpisy zemí EU by měly umožňovat uložit trest odnětí svobody,

Odpovědnost právnických osob a sankce pro ně

Země EU musí zajistit, aby právnické osoby (např. společnosti a sdružení) bylo možné činit odpovědné místo jednotlivců (fyzických osob), a musí na právnické osoby používat účinné, přiměřené a odrazující sankce. Rozsah sankcí by měl být definován tak, aby zahrnovaly zbavení nároku pobírat veřejné výhody nebo podpory, dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti a uložení soudního dohledu.

Analýza a rozpoznávání padělků eurobankovek a euromincí

Země EU musí zajistit to, aby jejich národní analytické středisko a národní mincovní analytické středisko mohly přezkoumávat padělky eura a být k dispozici pro pokračující soudní řízení za účelem rozpoznávání dalších padělků.

Použití

Irsko tuto směrnici přijalo. Nicméně Dánsko a Spojené království (1) jí nejsou vázány.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/62/EU

22. 5. 2014

23. 5. 2016

Úř. věst. L 151 ze dne 21. 5. 2014

Poslední aktualizace 10.08.2014(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).