Agresivní daňové plánování

Komise navrhuje způsoby, jak řešit právní technické detaily a mezery, jichž některé společnosti využívají k tomu, aby se vyhnuly placení řádných daní.

AKT

Doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 o agresivním daňovém plánování (2012/772/EU).

PŘEHLED

Boj proti agresivnímu daňovému plánování je jedním aspektem podrobného a komplexního akčního plánu Komise pro boj proti daňovým únikům a podvodům.

Tento akční plán stanoví praktické způsoby, jak zlepšit správní spolupráci mezi zeměmi EU, bojovat proti zneužívání a dvojímu nezdanění a řešit problémy související s daňovými ráji a daňovou kriminalitou.

Někteří daňoví poplatníci v současné době mohou používat složitá, někdy umělá, opatření za účelem přemístění základu daní do jiné země v Evropské unii nebo mimo ni. Využívají při tom rozdílů mezi různými vnitrostátními zákony s cílem zajistit, aby některé položky příjmů nebyly zdaněny nikde, nebo využívají rozdíly v daňových sazbách. Tento problém se označuje jako agresivní daňové plánování.

Hlavním problémem je to, že propracované daňové plánování v rostoucí míře přesunuje zdanitelné zisky do zemí s daňovými režimy, které jsou pro daňového poplatníka příznivější. Tyto postupy snižují daňovou povinnost prostřednictvím přísně právních opatření, což je však v protikladu k záměru zákona - jde oprávní mezery .

Agresivní daňové plánování má mnoho podob a k jeho důsledkům patří dvojí odpočet (např. stejná ztráta je odečtena jak ve státě zdroje, tak ve státě, ve kterém je společnost usazena) a dvojí nezdanění (např. příjem, který není zdaněn ve státě zdroje, je ve státě, ve kterém je společnost usazena, od daně osvobozen).

Komise proto vybízí země EU, aby do svých úmluv o zamezení dvojího zdanění uzavíraných s dalšími zeměmi EU i zeměmi mimo EU zahrnovaly ustanovení, které bude řešit specificky určený druh dvojího nezdanění.

Doporučuje také používat společné obecné pravidlo proti zneužívání, které přispěje ke konzistenci a efektivitě v oblasti, v níž se v jednotlivých zemích EU postupuje odlišně.

V této oblasti je celá řada dalších návrhů. Například se zjistilo, že současný systém DPH je zranitelný vůči podvodům. Komise se proto rozhodla vytvořit fórum EU pro DPH. V tomto fóru si zástupci podniků a daňové orgány mohou vyměňovat názory na praktické aspekty správy DPH související s transakcemi mezi zeměmi EU. Mohou zde také identifikovat a rozebírat osvědčené postupy, které by mohly přispět ke zjednodušení správy systému DPH a snížení nákladů na dodržování a zároveň zabezpečit příjmy z DPH.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Doporučení Komise 2012/772/EU

-

-

Úřední věstník L 338 ze dne 12. 12. 2012

REFERENČNÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům (COM(2012) 722 final ze dne 6. 12. 2012 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (COM(2013) 814 final ze dne 25. 11. 2013 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (směrnice 2011/96/EU) byla původně určena k tomu, aby zabránila dvojímu zdanění téhož příjmu společností patřících do stejné skupiny se sídlem v různých zemích EU. Nicméně některé společnosti využívaly ustanovení v této směrnici a rozdíly mezi vnitrostátními daňovými pravidly k tomu, aby se vyhnuly jakémukoli zdanění v kterékoli zemi EU (dvojí nezdanění).

Navržená změna zpřísní směrnici tak, že konkrétní opatření daňového plánování (hybridní úvěrová opatření) nemohou využívat daňové výjimky. Návrh stanoví, že pokud jsou platby hybridních úvěrů daňově odečitatelné v zemi EU, v níž dceřiná společnost sídlí, pak je musí zdanit ta země EU, v níž sídlí mateřská společnost. Tak se zamezí společnostem s pobočkami ve více zemích EU plánovat platby mezi pobočkami v různých zemích s cílem využít dvojí nezdanění.

Poslední aktualizace: 21.02.2014