Ochrana biologické rozmanitosti před invazními nepůvodními druhy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro prevenci a regulaci zavlékání či šíření invazních nepůvodních druhů* v EU.

Cílem tohoto právního předpisu je minimalizovat a zmírnit nepříznivé účinky invazních nepůvodních druhů na biologickou rozmanitost a ekosystémy EU a na lidské zdraví a hospodářství.

KLÍČOVÉ BODY

Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii

Povolení

Země EU mohou vydat povolení pro výzkum druhů označených jako invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii, pro jejich uchovávání mimo místo výskytu a pro léčebné účely. V případě jiných použití musí země EU, které chtějí vydat povolení, nejprve požádat o oprávnění Komisi.

Dotčené invazní nepůvodní druhy musí být drženy a chovány v oddělených prostorách a přepravovány za podmínek, které vylučují jejich únik.

Vnitrostátní akční plány

Země EU musí do tří let od zařazení druhu na seznam vytvořit a provést akční plán s cílem řešit problematiku prioritních způsobů šíření. Účelem je předejít nezáměrnému zavlečení a šíření invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii na jejich území.

Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na určitý region a původní invazní druhy

Invazní nepůvodní druhy mohou pocházet z jednoho regionu EU a vytvářet problémy v jiném regionu EU. Evropská komise má proto zajistit to, aby zasažené země EU spolupracovaly na vyřešení problému.

Systém dohledu

Do 18 měsíců od přijetí seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii musí země EU zřídit systém dohledu, který shromažďuje a zaznamenává údaje o výskytu invazních nepůvodních druhů v životním prostředí.

Včasné zjištění a rychlá eradikace nově se prosazujících invazních nepůvodních druhů

Jakékoliv nové zjištění (první zjištění nebo první zjištění po eradikaci) kteréhokoliv z invazních nepůvodních druhů uvedeného na seznamu ve zemi EU nebo na části jejího území vede k povinnosti provést rychlou eradikaci. Eradikace může být dosaženo letálními nebo neletálními opatřeními.

Regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů

Do 18 měsíců poté, co byl invazní nepůvodní druh zařazen na seznam, musí země EU zavést účinná regulační opatření pro invazní nepůvodní druhy, které se již na jejich území značně rozšířily, aby se minimalizovaly nepříznivé účinky.

Tato opatření mohou být letální či neletální a musí být přiměřená dopadu na životní prostředí a uzpůsobená konkrétním podmínkám dané země EU.

Obnova poškozených ekosystémů

Země EU by měly provést vhodná opatření, aby pomohly s obnovou ekosystému, u nějž došlo k degradaci, poškození nebo zničení invazním nepůvodním druhem s významným dopadem na Unii.

Přechodná opatření

Lidé si mohou ponechat svoje zvířata v zájmovém chovu za podmínky, že:

Obchody nebo jiné obchodní podniky mohou v prvním roce od jejich uvedení na seznam stále prodávat konkrétní druh, a to do vyčerpání populace, kterou vlastní. Ve druhém roce od uvedení na seznam mohou být druhy prodávány nebo převezeny do zařízení, která mají vystavené povolení, nebo humánně usmrceny. Tyto transakce jsou povoleny za podmínky, že budou podniknuty veškeré náležité kroky k zajištění, že druhům bude zabráněno v úniku nebo v rozmnožování.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2015.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Invazní nepůvodní druhy: rostliny nebo živočichové, kteří byli lidmi dopraveni mimo svůj přirozený ekologický areál (ať již záměrně, nebo nezáměrně) do nového prostředí. I když mnoho těchto druhů nepřežije, některým se to podaří a v důsledku své invazivnosti způsobují značné ekologické a hospodářské škody.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35–55)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (Úř. věst. L 182, 13.7.2017, s. 37–39)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4–104)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 4–8)

Následné změny nařízení (EU) 2016/1141 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/145 ze dne 4. února 2016, kterým se přijímá formát dokladu sloužícího jako důkaz pro povolení, jež příslušné orgány členských států udělují zařízením pro účely vykonávání určitých činností v souvislosti s invazními nepůvodními druhy s významným dopadem na Unii, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (Úř. věst. L 30, 5.2.2016, s. 1–6)

Poslední aktualizace 11.10.2017