Znečišťování ovzduší ze středních spalovacích zařízení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla pro omezení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a prachu (částic) do ovzduší ze středních spalovacích zařízení* a také pravidla pro sledování emisí oxidu uhelnatého (CO) z těchto zařízení.

Cílem je snížit potenciální riziko pro lidské zdraví a pro životní prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 18. prosince 2015. Země EU ji musí provést do vnitrostátního práva do 19. prosince 2017.

KONTEXT

Tento právní předpis vyplňuje regulační mezeru mezi velkými spalovacími zařízeními (přes 50 megawatt), na něž se vztahuje směrnice o průmyslových emisích, a menšími zařízeními, jako jsou topná tělesa a bojlery, jež spadají pod směrnici o ekodesignu.

Střední spalovací zařízení se používají pro širokou škálu aplikací (výroba elektrické energie, domácí/bytové vytápění a chlazení, dodávky tepla/páry pro průmyslové procesy atd.).

KLÍČOVÝ POJEM

* Střední spalovací zařízení: zařízení, které spaluje palivo a využívá vyrobené teplo, se jmenovitým tepelným příkonem rovným nebo vyšším než 1 MW a nižším než 50 MW bez ohledu na používaný typ paliva.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 1–19)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17–119)

Postupné změny směrnice 2010/75/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 14.03.2016