Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/1628 – požadavky na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek u spalovacích motorů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví mezní hodnoty emisí znečišťujících látek pro motory s různým výkonem a nesilniční mobilní stroje (viz níže) s cílem postupně snižovat emise a vyřazovat zařízení s nejvíce znečišťujícími motory.

KLÍČOVÉ BODY

Kategorie nesilničních mobilních strojů zahrnuje širokou řadu strojů a zařízení, které nejsou určeny k provozu na silnici, jako jsou například:

Nařízení se nevztahuje na motory určené pro různé specifické účely, včetně motorů pro:

Schválení typu

Výfukové emise

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 1. ledna 2017.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Schválení typu: postup, kterým schvalovací orgán potvrdí, že určitý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku splňuje určité právní požadavky.

Rodina motorů: výrobcem stanovená skupina typů motorů, které mají konstrukcí dané podobné vlastnosti z hlediska výfukových emisí a které splňují platné mezní hodnoty emisí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53–117)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1–11)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1024/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1–51)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 25.01.2017