Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/65/EU – omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Posiluje stávající pravidla o používání nebezpečných látek, jako je olovo, rtuť a kadmium, v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí, a to zejména umožněním environmentálně šetrného využití EEZ a nakládáním s odpady z EEZ.

KLÍČOVÉ BODY

Tento přepracovaný právní předpis aktualizuje směrnici 2002/95/ES, která omezuje používání některých nebezpečných látek v EEZ mimo jiné rozšířením omezení používání nebezpečných látek na další EEZ.

Oblast působnosti

Výjimky

Tato omezení se nevztahují na řadu položek, jako jsou zbraně, zařízení určená do vesmíru a velké stacionární průmyslové nástroje (například tiskové stroje, frézovací a vrtací zařízení) a pevné instalace (například elektrické generátory). Výjimku mají také fotovoltaické panely.

Směrnice (EU) 2017/2102 mění směrnici 2011/65/EU s cílem vyřešit řadu problémů, aby nedocházelo k nezamýšleným důsledkům tohoto právního předpisu kvůli otevřené oblasti působnosti zavedené v roce 2011.

Směrnice z oblasti působnosti vyjímá píšťalové varhany a některé nesilniční pojízdné stroje.

Má také za cíl podpořit oběhové hospodářství zrušením zákazu operací na sekundárním trhu (které zahrnují opravy, výměny náhradních dílů, renovace a opětovné použití a modernizaci) pro EEZ, které nespadaly do oblasti působnosti předchozí směrnice 2002/95/ES, ale které nebyly v souladu se směrnicí 2011/65/EU.

Opětovně použité náhradní díly získané z EEZ mohou mýt výjimku, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití náhradních dílů informován.

Výjimky

Povinnosti

Úpravy a přezkum

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí ode dne 21. července 2011. Směrnice 2011/65/EU přepracovává a nahrazuje směrnici 2002/95/ES (a její následné změny), která měla být provedena do vnitrostátní legislativy zemí EU do roku 2004. Nová pravidla ve směrnici 2011/65/EU měla být provedena do vnitrostátní legislativy zemí EU do roku 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracování) (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88–110)

Postupné změny směrnice 2011/65/EU byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 18.10.2018