Maximální využití odpadních elektrických a elektronických zařízení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je chránit životní prostředí a lidské zdraví podporou udržitelné výroby a spotřeby. Činí tak:

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení:

Země EU musí:

Bulharsko, Česko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko mají povoleno odložení dosažení úrovně sběru stanovené na rok 2019 do roku 2021, protože postrádají nezbytnou infrastrukturu a využívají EEZ v malé míře.

Země EU musí též:

Prováděcí akty

V dubnu 2017 přijala Evropská komise prováděcí nařízení (EU) 2017/699. To stanovuje metody pro výpočet:

V únoru 2019 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2019/290, kterým se stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických a elektronických zařízení do registru.

Komise Evropskému parlamentu a Radě předložila následující zprávy:

Na základě těchto zpráv se Komise usnesla, že legislativu není třeba měnit.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 13. srpna 2012. Směrnicí 2012/19/EU se reviduje a nahrazuje směrnice 2002/96/ES a její následné změny. Nová pravidla obsažená ve směrnici 2012/19/EU měla být provedena do práva zemí EU do 14. února 2014.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Odpadní elektrická a elektronická zařízení: jakékoli elektrické nebo elektronické zařízení, látka nebo předmět, jehož vyřazení je právě zamýšleno či vyžadováno.
Elektrické a elektronické zařízení: zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38–71)

Postupné změny směrnice 2012/19/EU byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/290 ze dne 19. února 2019, kterým se stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických a elektronických zařízení do registru (Úř. věst. L 48, 20.2.2019, s. 6–16)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě (Úř. věst. L 103, 19.4.2017, s. 17-21)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

Viz konsolidované znění.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu oblasti působnosti směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (nová směrnice o OEEZ) a o opětovném přezkumu lhůt pro dosažení cílů sběru podle čl. 7 odst. 1 nové směrnice o OEEZ a o možnosti stanovení individuálních cílů sběru pro jednu nebo více kategorií elektrických a elektronických zařízení uvedených v příloze III směrnice (COM(2017) 171 final, 18.4.2017)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (COM(2017) 172 final, 18.4.2017)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu cílů využití OEEZ, o možnosti stanovení samostatných cílů pro OEEZ, která mají být připravena k opětovnému použití, a o přezkumu metody výpočtu dosažení cílů využití podle čl. 11 odst. 6 směrnice 2012/19/EU o OEEZ (COM(2017) 173 final, 18.4.2017)

Poslední aktualizace 24.07.2019