Klimaticko-energetický balíček do roku 2020

Klimaticko-energetický balíček zahrnuje doplňující právní předpisy, jež mají zajistit, aby EU dosáhla svých ambiciózních cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020. Balíček stanoví 3 klíčové cíle:

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO BALÍČKU?

Tyto cíle „20-20-20“ jsou zaměřené na boj proti změně klimatu, zvyšují energetickou bezpečnost EU a posilují její konkurenceschopnost. Jsou to také hlavní cíle strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

KLÍČOVÉ BODY

Reformovaný systém EU pro obchodování s emisemi

Jádrem balíčku je přezkum systému obchodování s emisemi EU (EU ETS), který pokrývá zhruba 45 % z celkových emisí skleníkových plynů v EU. Systém zahrnuje všechny země EU a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Jeho cílem je redukovat emise skleníkových plynů z energetiky a hlavních průmyslových odvětví nákladově efektivním způsobem v rámci tzv. politiky cap and trade* stanovením tržní ceny emisí. EU ETS se vztahuje přibližně na 11 000 elektráren a dalších velkých průmyslových zařízení. V roce 2012 se EU ETS rozšířil na odvětví letecké dopravy.

EU ETS vychází ze směrnice o obchodování s emisními povolenkami, která byla výrazně přezkoumána a posílena. Revidovaná verze se používá od roku 2013, kdy začalo třetí obchodovací období EU ETS, a zavedla do systému:

Národní cíle pro obchodování s emisemi mimo EU ETS

Druhým právním předpisem balíčku je rozhodnutí o„sdílení úsilí“ . To pro každou zemi EU stanoví roční cíle na snížení jejích emisí skleníkových plynů z odvětví, na která se nevztahuje EU ETS, jako je bydlení, zemědělství, nakládání s odpady a doprava (kromě letecké).

Národní cíle, které pokrývají období 2013-2020, se liší v závislosti na relativním bohatství dané země. Sahají od 20% snížení emisí (ve srovnání s úrovněmi v roce 2005) pro nejbohatší země EU až po 20% zvýšení pro nejméně bohatou zemi. Všechny země však musí usilovat o snižování svých emisí. O stavu emisí musí také každoročně podávat zprávu v rámci monitorovacího mechanismu EU.

Národní cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

V rámci směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů, která je třetím právním předpisem balíčku, byly zemím EU stanoveny závazné cíle na zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě do roku 2020. Tyto cíle závisí na míře využívání obnovitelných zdrojů v každé zemi a na jejím potenciálu zvýšit jejich produkci, a to v rozmezí od 10 % pro Maltu po 49 % pro Švédsko.

Národní cíle umožní EU jako celku dosáhnout svého cíle 20 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 - což je více než dvojnásobek 9,8% úrovně z roku 2010 - a 10% podílu obnovitelné energie v odvětví dopravy. Cíle také pomohou snížit emise skleníkových plynů a omezit závislost EU na dovozu energie. Nejméně 10 % pohonných hmot v každé zemi musí pocházet z obnovitelných zdrojů (např. biopaliva, vodík, „zelená“ elektřina). Biopaliva musí splňovat schválená kritéria udržitelnosti.

Zachycování a ukládání uhlíku

Čtvrtou součástí klimaticko-energetického balíčku je směrnice vytvářející právní rámec pro zachycování a ukládání uhlíku (CCS) pomocí technologií bezpečných z hlediska životního prostředí. CCS zahrnuje zachycování oxidu uhličitého uvolňovaného do vzduchu průmyslovou činností a jeho ukládání v podzemních geologických formacích, kde by tento plyn dále nemohl přispívat ke globálnímu oteplování.

Směrnice se vztahuje na veškeré podzemní ukládání CO2 v EU a stanoví požadavky, které platí po celou životnost úložišť.

Energetická účinnost

Cíle v oblasti energetické účinnosti se naplňují prostřednictvím plánu energetické účinnosti 2011 a směrnice o energetické účinnosti.

Další informace:

KLÍČOVÉ POJMY

* Princip cap and trade: EU ETS funguje na principu „cap and trade“. „Strop“ neboli limit se stanoví jako celkové množství konkrétních skleníkových plynů, které mohou vypustit do ovzduší továrny, elektrárny a další zařízení zahrnutá do systému. Strop se postupem času snižuje, aby celkový objem emisí klesal. Systém umožňuje obchodování s emisními povolenkami tak, aby celkové emise zařízení a leteckých dopravců zůstaly pod stropními hodnotami a aby byla přijata nejlevnější opatření na snížení emisí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/28/ES

25. 6. 2009

5. 12. 2010

Úř. věst. L 140, 5. 6. 2009, s. 16-62

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/EU ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 140, 5. 6. 2009, s. 63-87).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5. 6. 2009, s. 136-148)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 140, 5. 6. 2009, s. 114-135)

Poslední aktualizace 10.09.2015