Přechod na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2011 112 v konečném znění) – Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Analýzy Komise ukazují, že nákladově efektivním způsobem lze dosáhnout snížení domácích emisí oproti stavu v roce 1990 o 40 % do roku 2030 a o 60 % do roku 2040.

K přechodu na nízkouhlíkové hospodářství budou muset přispět všechna odvětví a plán do roku 2050 stanoví příspěvky jednotlivých odvětví:

Dosažení těchto cílů se v průběhu následujících čtyřiceti let neobejde bez velkých veřejných i soukromých investic. Sdělení odhaduje, že by se mohlo jednat o dodatečné investice ve výši 270 miliard EUR ročně, což je zhruba 1,5 % HDP EU.

Nicméně potenciální přínosy kromě boje proti změně klimatu a účinnějšího využívání zdrojů jsou obrovské. Balíček opatření by mohl:

KONTEXT

Pro zachování globální změny klimatu pod 2 oC – což je mezinárodně schválený cíl, který má pomoci předejít katastrofickým důsledkům globálního oteplování – má EU za cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 80–95 % pod úrovně z roku 1990.

Další informace najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (COM(2011) 112 v konečném znění, 8.3.2011)

Poslední aktualizace 03.08.2016