Odolnost Evropy vůči změně klimatu prostřednictvím přizpůsobení se

Toto sdělení stanoví strategii EU, jejímž cílem je zajistit, aby Evropa byla odolnější vůči změně klimatu, a to flexibilním způsobem a upřednostněním nenákladných řešení. Stanoví několik opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, která mají zlepšit reakce EU na dopady změny klimatu na všech úrovních.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu. COM(2013) 216 final ze dne 16.4.2013.

PŘEHLED

Vzhledem k tomu, že globální oteplování se již projevuje po celém světě, musí úsilí o omezení růstu průměrné globální teploty pokračovat realizací opatření pro zmírňování změny klimatu. Pro EU to znamená snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % pod úrovně z roku 1990, což je první krok k odsouhlasenému cíli snížení o 80-95 % do roku 2050.

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu doplňuje snižování emisí skleníkových plynů. Navrhuje několik řešení s ohledem na dopady změny klimatu.

Strategie zdůrazňuje, že přizpůsobení se má nyní více přínosů. Například se odhaduje, že 1 euro, které se dnes vydá na ochranu před povodněmi, by nám mělo ušetřit 6 eur z nákladů na likvidaci škod.

Strategii také doplňuje evropská platforma pro přizpůsobení se změně klimatu (Climate-ADAPT), která začala fungovat v březnu 2012 a která uvádí nejnovější údaje o činnostech pro přizpůsobení v EU i užitečné nástroje na podporu politiky.

Osm akcí

Strategie stanoví akce na podporu přizpůsobení v EU, zlepšení rozhodování a zacílení na klíčová zranitelná odvětví.

Řízení a financování

Strategie pro přizpůsobení usiluje o koordinaci politik a spolupráci mezi zeměmi EU prostřednictvím Výboru pro změnu klimatu EU, který se skládá ze zástupců všech zemí EU. Strategie také doporučuje, aby na budování Evropy odolné vůči změně klimatu byly vydávány větší výdaje včetně z fondů a programů EU.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Bílá kniha - Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci (2009).

Poslední aktualizace 08.06.2014