Podnikání 2020: plán složený ze tří kroků na uvolnění podnikatelského potenciálu Evropy

Akční plán podnikání 2020 je východiskem k oživení podnikatelské kultury v Evropě. Zaměřuje se na vzdělávání a odbornou přípravu, vytváření správného prostředí a také vzory a oslovování specifických skupin.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Akční plán podnikání 2020: opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (COM(2012)795 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě usiluje o podporu podnikatelů, kteří mají důležitou úlohu v posilování zaměstnanosti, růstu a silnější ekonomiky. Nové společnosti, zejména malé podniky, každý rok v Evropě vytvářejí více než 4 miliony nových pracovních.

Akční plán usiluje o změnu kultury a postojů evropských občanů vzhledem k podnikání a o to, aby podnikání vnímali jako atraktivní a realistickou pracovní dráhu. Vyzývá členské státy, aby zavedly podnikatelské učení jako povinnou součást školního vzdělávání, a usiluje o změnu ve vnímání profese podnikatele, aby podnikatelé měli uznání a podporu, jaké si zaslouží. Akční plán se také věnuje různým překážkám, kterým čelí potenciální podnikatelé, jako je absence příslušného vzdělávání a odborné přípravy, těžký přístup k úvěrům a na trhy, obtíže při převádění podniků, obavy a stigma v případě úpadku a zatěžující administrativní postupy.

Návrhy akčního plánu, které mají realizovat správní orgány na všech příslušných úrovních (na evropské, celostátní, regionální i místní úrovni) a z nichž zde uvádíme jen výběr, jsou seskupeny do tří záhlaví:

Podnikatelské vzdělávání a odborná příprava

Vytváření prostředí, ve kterém se mohou podnikatelé rozvíjet a růst

Vzory a oslovování specifických skupin

Práce na návrzích akčního plánu podnikání 2020 začaly v roce 2013, přičemž orgány EU a vlády EU sdílely své know-how, poznatky a osvědčené postupy.

Akční plán staví na spolupráci v rámci iniciativy na podporu malých a středních podniků (Small Business Act) s cílem snížit byrokracii pro podniky. V každé zemi je zmocněnec pro malé a střední podniky zodpovědný za dodržování návrhů plánu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Podnikání 2020 - akční plán EU: Shrnutí pro veřejnost

Poslední aktualizace: 10.03.2014