Stanovení základních bezpečnostních standardů pro vystavení ionizujícímu záření (od roku 2018)

Tento zákon stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví zaměstnanců, obyvatelstva, pacientů a dalších před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření.

AKT

Směrnice Rady 2013/59/Euratomze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.

PŘEHLED

V normálních situacích jsou dávky ionizujícího záření velmi nízké a nemají žádné klinicky sledovatelné nepříznivé účinky. Nicméně z dlouhodobějšího hlediska mohou vyvolat zdravotní problémy, zejména rakovinu. Proto je nutná jednotná prahová hodnota ochrany v celé EU, přičemž vlády mají možnost stanovit vyšší základní bezpečnostní standardy, pokud si to přejí.

Směrnice nahrazuje pět předchozích právních předpisů, které obsahovaly rozpory, plně nereflektovaly vědecký pokrok ani plně nepokrývaly přírodní zdroje záření či ochranu životního prostředí. Směrnice stanoví, jak zajistit bezpečnost a zabezpečení radioaktivního materiálu a povinné informace, které se musí uvádět v případě nehodové expoziční situace.

Obsažené standardy jsou založeny na doporučeních Mezinárodní komise radiologické ochrany (ICRP).

Směrnice se vztahuje na jakoukoli plánovanou, existující nebo nehodovou situaci, která je spojena s rizikem ionizujícího záření. Zejména se vztahuje na:

Tento právní předpis stanoví obecné zásady radiační ochrany a klade větší důraz na dávkové optimalizační meze pro profesní ozáření, ozáření obyvatelstva a lékařské ozáření. V příloze jsou uvedena pásma referenčních úrovní navržených ICRP pro existující a nehodové expoziční situace. Vytvořeno je speciální ustanovení na ochranu těhotných a kojících zaměstnankyň a učnic a studentek.

Specifické požadavky se vztahují na expozici ozáření pro léčebné účely. V tomto případě musí ozáření prokázat dostatečný čistý přínos pro zdraví jednotlivce a pro společnost jako celek v porovnání s osobní újmou, jež může ozáření způsobit. Pacienti musí mít informace o zdravotních rizicích a přínosech a jakékoli lékařské ozáření musí proběhnout v rámci klinické odpovědnosti kvalifikovaného odborníka.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí Rady 2013/59/Euratom

-

-

Úř. věst. L 13 ze dne 17. 1. 2014

Poslední aktualizace: 07.04.2014