Veřejné zakázky – stanovení jasných základních pravidel

Tato směrnice stanoví pravidla o používání veřejných zakázek na poskytování práce, dodávek nebo služeb firmami nebo jednotlivci a výjimky, které lze používat.

PŘEHLED

Tento právní předpis stanoví, že když vnitrostátní orgány použijí veřejné zakázky k vyzvání uchazečů, aby poskytli práce, dodávky nebo služby, musí se všemi uchazeči jednat nestranně a nediskriminovat některé z nich. Při svém jednání musí také být transparentní.

Finanční limity

Pravidla vztahující se k veřejným zakázkám se musí dodržovat, pokud příslušné částky přesahují tyto limity:

Evropská komise tyto limity každé dva roky vyhodnocuje s cílem zjistit, zda je nutné je změnit s ohledem na mezinárodní povinnosti EU.

Kritéria

Zakázka je zadána ekonomicky nejvýhodnější nabídce, která se určí zejména na základě nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou. Toto kritérium bere v úvahu takové faktory, jako je celková nákladová efektivnost, kvalita, environmentální a sociální aspekty, obchodní podmínky a podmínky dodání.

Inovace a malé společnosti

Tento právní předpis zavádí nový postup na podporu vývoje inovativních produktů, služeb nebo prací. Pro usnadnění účasti malých společností nová pravidla povzbuzují orgány veřejné správy, aby velké zakázky dělily na jednotlivé části.

Záruky

Země EU musí zajistit, aby hospodářské subjekty a jejich subdodavatelé odpovídali všem příslušným evropským a vnitrostátním environmentálním, sociálním a pracovním podmínkám, kolektivním smlouvám a příslušným mezinárodním závazkům.

Tento právní předpis zpřísňuje ustanovení o mimořádně nízkých nabídkách, a to zejména s cílem zabránit zneužívání práv pracovníků.

Výjimky

Nic v tomto právním předpisu nežádá od vlád v EU, aby zadávaly subdodávky na poskytování služeb, jež si přejí poskytovat samy. Rovněž jím nejsou dotčeny právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení.

Odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb jsou z této směrnice vyloučeny. Upravuje je směrnice 2014/25/EU.

Kromě toho některá odvětví jako elektronické komunikace, výzkum a vývoj a obrana a bezpečnost mohou být za určitých okolností vyloučena.

KONTEXT

Sdělení Komise Pokyny Evropské komise k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí COVID-19

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94 ze dne 28.3.2014, s. 65–242)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94 ze dne, 28.3.2014, s. 243–374)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1–64)

Poslední aktualizace 04.05.2020