Hlavní směry pro transevropské energetické sítě

Toto nařízení EU stanoví hlavní směry pro včasný rozvoj prioritních koridorů a oblastí transevropské energetické infrastruktury.

PŘEHLED

V dubnu 2013 byly schváleny hlavní směry EU pro rozvoj evropské energetické infrastruktury.

Jednou z priorit strategie Evropa 2020 je udržitelný růst, kterého má být dosaženo podporou konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomiky méně náročné na zdroje. Tato strategie postavila energetické infrastrukturydo popředí tohoto úsilí zdůrazněním naléhavé potřeby modernizace evropských sítí a jejich propojení na úrovni kontinentu zejména s cílem začlenění obnovitelných zdrojů energie.

K základnímu kontextu patří to, že členské státy EU v roce 2011 schválily, že

Hlavní směry stanoví zřízení 12 regionálních skupin pro transevropské energetické sítě (TEN-E), které vybraly projekty.

V říjnu 2013 Komise přijala seznam 248 klíčových projektů energetické infrastruktury („projektů společného zájmu“), které mají mít tyto možnosti rychlejší a efektivnější povolovací postupy a vylepšené regulační ošetření.

Projekty také mohou mít přístup k finanční podpoře z nástroje pro propojení Evropy, v rámci něhož bylo až do roku 2020 na transevropské energetické sítě přiděleno téměř 6 miliard EUR.

Do seznamu lze zařadit projekt, který splňuje tyto požadavky:

Každé 2 roky bude vytvořen nový seznam EU.

Podle hlavních směrů by projekty společného zájmu měly být uskutečněny co nejrychleji a měly by být pečlivě sledovány a vyhodnocovány a zároveň by měla být minimalizována administrativní zátěž.

Komise by dále měla jmenovat evropské koordinátory projektů, které se ocitnou v obzvláštních nesnázích.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 347/2013

-

-

Úř. věst. L 115 ze dne 25. 4. 2013

Poslední aktualizace 04.04.2014