Velkoobchodní trhy s elektřinou a plynem – pravidla dohledu v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1227/2011 – integrita a transparentnost velkoobchodního trhu s energií

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje rámec pro monitorování velkoobchodních trhů s energií*. Jeho cílem je zakázat zneužívání v podobě obchodování zasvěcených osob* a manipulaci s trhem*.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení posiluje úlohu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). K jejím úkolům patří:

monitorování obchodních činností na velkoobchodních trzích s energií. Za tímto účelem je zřízen evropský registr účastníků trhu, který vychází z informací poskytovaných vnitrostátními orgány.

zasílání výroční zprávy o činnosti Evropské komisi. Zpráva může zahrnovat:

doporučení k tomu, jak lépe provádět tržní pravidla s cílem zlepšit transparentnost a integritu trhů,

hodnocení toho, zda by k větší transparentnosti mohly přispět minimální požadavky týkající se organizovaných trhů.

Manipulace s trhem

Zřízením Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů se nařízení snaží zabránit případům manipulace s trhem, jako je:

zadávání falešných objednávek,

šíření nepravdivých informací,

poskytování nepravdivých informací těm, kdo provádějí posuzování cen nebo vydávají zprávy týkající se trhu, což má za následek uvedení účastníků trhu, kteří na základě takových informací jednají, v omyl,

tvrzení, že kapacita výroby elektřiny*, dostupná přepravní kapacita* a dostupnost zemního plynu jsou jiné než kapacita, která je skutečně k dispozici. To může mít dopad na cenové hladiny elektřiny a plynu.

Účastníci

Účastníci trhu musí:

poskytnout agentuře a vnitrostátnímu regulačnímu orgánu informace potřebné k monitorování obchodování.

včas zveřejňovat důvěrné informace*, včetně informací týkajících se kapacity a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos elektřiny, zemního plynu nebo zkapalněného zemního plynu.

Sankce

Země EU musí v případě nedodržování tohoto nařízení vymáhat sankce. Ty musí být přiměřené a musí odrážet:

závažnost porušení,

škodu způsobenou spotřebitelům

potenciální zisky z obchodování na základě důvěrných informací* a manipulace s trhem.

KLÍČOVÉ POJMY

* Velkoobchodní trhy s energií: jsou to trhy, na kterých s energií obchodují prodejci energie (například elektroenergetické společnosti), investiční banky a velcí spotřebitelé energie (například ocelárny).

* Obchodování zasvěcených osob: když se jednotlivec snaží získat prospěch z obchodování s určitým produktem na základě informací, které ještě nejsou veřejně známé (důvěrné informace). Bez těchto informací jsou ostatní obchodníci v nevýhodě.

* Manipulace s trhem: úmyslné zasahování do spravedlivého fungování trhu. Může se to týkat vytváření nesprávných nebo zavádějících signálů, pokud jde o nabídku určitého výrobku nebo poptávku po něm, což ovlivňuje jeho cenu.

* Kapacita výroby elektřiny: kapacita vyrábět elektrickou energii.

* Přepravní kapacita: kapacita pevné infrastruktury, například vedení elektrické energie, přepravovat energii.

* Důvěrná informace: informace týkající se konkrétního výrobku, které ještě nebyly zveřejněny. Pokud by měly být zveřejněny, mohlo by to mít dopad na cenu příslušného výrobku.

KONTEXT

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Od 28. prosince 2011.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1-16)

Poslední aktualizace 26.10.2015