Bezpečná, cenově dostupná a udržitelná energie - balíček energetické unie

Globální problémy, kterým čelí energetický systém Evropské unie (EU), vyžadují, aby se země EU sjednotily a společně se snažily zajistit, že energie bude pro spotřebitele bezpečná, cenově dostupná a udržitelná.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu (COM(2015) 80 final ze dne 25. února 2015).

PŘEHLED

Globální problémy, kterým čelí energetický systém Evropské unie (EU), vyžadují, aby se země EU sjednotily a společně se snažily zajistit, že energie bude pro spotřebitele bezpečná, cenově dostupná a udržitelná.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví strategii týkající se navrhovaného balíčku energetické unie EU. Energie v EU je regulována na vnitrostátní úrovni. Energetická unie si proto klade za cíl transformovat energetický systém EU, který je v současné době tvořen 28 vnitrostátními rámci, do jednoho celoevropského rámce.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení stanoví pět hlavních dimenzí, které jsou základem strategie energetické unie s cílem zajistit větší bezpečnost, udržitelnost a konkurenceschopnost.

Bezpečnost dodávek

Pro zajištění bezpečnosti dodávek energie EU musí:

Snížení emisí

Energetické cíle EU do roku 2030 zahrnují 40% snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990. K opatřením nezbytným pro dosažení tohoto cíle patří:

Plně integrovaný vnitřní trh

Dokončení plně integrovaného vnitřního trhu EU s energií bude zajištěno prostřednictvím:

Energetická účinnost

EU se domnívá, že snížením spotřeby energie se sníží dovoz energie, sníží se znečištění a zachová se větší množství domácích zdrojů energie. Sdělení zdůrazňuje zejména potřebu větších investic a větší informovanosti ohledně potenciálních úspor energie v odvětví stavebnictví a dopravy.

Výzkum a inovace

EU předpokládá výrazné pokroky v oblasti nízkouhlíkových technologií. Těch by mělo být dosaženo na základě koordinovaného výzkumu a prostřednictvím finančních projektů v partnerství se soukromým sektorem.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované energetické unii.

Poslední aktualizace 26.08.2015