Výzvy, jimž čelí mladí lidé: posílení meziodvětvové spolupráce v rámci politiky

Ministři EU považují spolupráci v rámci oblastí politiky za důležitou pro řešení sociálních a ekonomických problémů, jimž mladí lidé čelí.

AKT

Závěry Rady o posílení meziodvětvové spolupráce v rámci politiky v oblasti mládeže za účelem účinného řešení sociálních a ekonomických výzev, jimž čelí mladí lidé (Úř. věst. C 172, 27.5.2015, s. 3-7)

PŘEHLED

Ministři EU považují spolupráci v rámci oblastí politiky za důležitou pro řešení sociálních a ekonomických problémů, jimž mladí lidé čelí.

K ČEMU TYTO ZÁVĚRY RADY SLOUŽÍ?

Zvažují strategie na posílení meziodvětvového přístupu k problematice mladých lidí tak, aby tvůrci politik mohli na problémy reagovat efektivněji a rychleji s maximálním využitím všech dostupných programů a financování EU v této oblasti.

KLÍČOVÉ BODY

Meziodvětvová politika

Pro provádění rozsáhlé meziodvětvové politiky v oblasti mládeže musí země EU:

Vyzývají Evropskou komisi, aby:

Vyzývají země EU a Komisi, aby:

Přístupy šité na míru

Jsou zapotřebí speciálně navržené meziodvětvové přístupy k programům, které by řešily sociální a ekonomické výzvy, jimž čelí mladí lidé.

Země EU jsou vyzývány, aby:

Komise je žádána, aby usnadnila interakci na úrovni EU mezi tvůrci politik v oblasti mládeže a nevládními organizacemi zapojenými do provádění záruk pro mladé lidi.

Závěry vyzývají země EU společně s Komisí, aby:

Práce s mládeží

Rada EU žádá, aby země EU a Komise prosazovaly hodnotu práce s mládeží při řešení výzev, jimž čelí mladí lidé, tak, že budou:

Další informace:

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2014-2015 (Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 5-11).

Poslední aktualizace 24.09.2015