Erasmus+ – nadnárodní partnerství EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1288/2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Cílem programu Erasmus+ je:

KLÍČOVÉ BODY

Způsobilost

Program Erasmus+ je otevřen všem zemím EU, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku, stejně jako zemím, které zažádaly o členství v EU, a potenciálním žadatelům. Partnerské země, zejména ty, na které se vztahuje evropská politika sousedství, budou způsobilé pro příležitosti ke studiu a odborné přípravě, jakož i pro aktivity mládeže.

Provádění a účast

Akce v rámci programu Erasmus+ jsou rozděleny na decentralizované (řízené v každé zemi vnitrostátními agenturami) nebo centralizované, které řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) v Bruselu.

Rozpočet

Celkové příspěvky z rozpočtu činí na období 2014–2020 14,775 mld. EUR.

Jsou rozděleny takto:

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50–73)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1288/2013 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. října 2018, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (Úř. věst. L 250, 4.10.2018, s. 1–20)

Poslední aktualizace 25.06.2014