Hlavní směry hospodářských politik zemí EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Rady (EU) 2015/1184 — hlavní směry hospodářských politik zemí EU a EU jako celku

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM HLAVNÍCH SMĚRŮ HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK?

V souladu s článkem 121 Smlouvy o fungování Evropské unie Rada vydává hlavní směry hospodářských politik pro hospodářství EU. Jedná se o hlavní směry makroekonomických a strukturálních politik, jejichž cílem je koordinovat hospodářské politiky zemí EU tak, aby plnily společné cíle.

Tyto hlavní směry, ve spojení s hlavními směry politik zaměstnanosti zemí EU, které se každoročně zveřejňují v samostatném článku (článek 148 Smlouvy o fungování Evropské unie), tvoří integrované hlavní směry pro provádění strategie Evropa 2020.

KLÍČOVÉ BODY

Finanční a hospodářská krize v roce 2008 odhalila a prohloubila závažné slabiny v EU a ukázala, jak jsou na sobě ekonomiky zemí EU vzájemně závislé. Poslední soubor hlavních směrů z roku 2015 usiluje o tyto cíle:

Rada doporučuje, aby země EU a podle okolností EU jako celek braly ohled na následující hlavní směry ve svých hospodářských politikách.

AKT

Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 14. července 2015 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 18.7.2015, s. 27–31)

Poslední aktualizace 25.02.2016