Flexibilita pravidel Paktu o stabilitě a růstu: posílení vazby mezi investicemi, strukturálními reformami a rozpočtovou odpovědností

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (COM(2015) 12 final) – Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu a stabilitě a růstu

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Vysvětlení týkající se strukturálních reforem

Vysvětlení týkající se investic

Komise konstatuje, že:

Vysvětlení týkající se cyklických podmínek

Pro lepší zohlednění výkyvů hospodářského cyklu EK použije matici, která vyjasňuje a konkretizuje požadavky na fiskální korekci v rámci preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu. To znamená, že tyto země musí vyvíjet větší fiskální úsilí, až se jejich situace zlepší.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu (COM(2015) 12 final, 13.1.2015)

Poslední aktualizace 30.03.2017