Alternativní řešení spotřebitelských sporů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníky a spotřebiteli

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 8. července 2013. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 9. července 2015.

KONTEXT

Další informace najdete zde:

* KLÍČOVÝ POJEM

Obchodník: osoba nebo podnik, které prodávají výrobek nebo službu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63–79)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1–11)

Následné změny nařízení (ES) č. 2006/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (Úř. věst. L 110, 1.5.2009, s. 30–36)

Viz konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3–8)

Poslední aktualizace 17.10.2016