Zajištění bezpečnosti výbušnin pro nevojenské použití

Politika Evropské unie (EU) v oblasti výbušnin pro civilní použití má tři klíčové cíle. Jedná se o tyto cíle: i) vytvořit v EU jednotný trh s výbušninami pro civilní použití; ii) harmonizovat příslušné bezpečnostní požadavky na vysoké úrovni ochrany; iii) vytvořit správní systém pro dohled nad předáváním výbušnin a střeliva.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění).

PŘEHLED

Politika Evropské unie (EU) v oblasti výbušnin pro civilní použití má tři klíčové cíle. Jedná se o tyto cíle: i) vytvořit v EU jednotný trh s výbušninami pro civilní použití; ii) harmonizovat příslušné bezpečnostní požadavky na vysoké úrovni ochrany; iii) vytvořit správní systém pro dohled nad předáváním výbušnin a střeliva.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla pro uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití v EU. Nepoužije se na:

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice stanoví povinnosti výrobců, dovozců a distributorů vzhledem k obchodování s komerčními výbušninami:

Směrnice také:

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice bude platit od 20. dubna 2016. Nahrazuje směrnici 93/15/EHS od 20. 4. 2016.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/28/EU

18. 4. 2014

19. 4. 2016

Úř. věst. L 96, 29. 3. 2014, s. 1-44

Poslední aktualizace 12.02.2015